Thairath Logo
กีฬา

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์...ไม่พลิกกอง

โดย ดอกสะแบง
2 เม.ย. 2557 05:00 น.
Share :

ปุ๋ยอินทรีย์...ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ ผลิตพืชอนามัย ซึ่งสังคม ผู้ บริโภคที่รักสุขภาพ ได้ให้ความสนใจและการยอมรับที่ขยายเป็นวงกว้าง...

นักวิชาการเกษตร...จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้กระบวนการประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา นั่นก็หมายถึงการ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ไปในตัวด้วย...

ฉะนี้...มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน (สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน) กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และโครงการควบคุมศัตรูพืชด้วยระบบชีววิถีเพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ จึงจับมือกันดำเนินการ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงเดี่ยวคุณภาพสูงมาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่

ตามโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ของจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้....คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง “วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1” มาเผยแพร่ในโครงการ โดย คัดเลือกและอบรมวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร...จนสามารถนำความรู้ไปดำเนินการได้

ด้วย...วิธีการง่ายๆ ใช้แค่มูลสัตว์กับเศษพืชเป็นวัสดุการผลิตในการขึ้นกอง อัตราส่วนโดยปริมาณ ใบไม้ 3 ส่วนต่อมูลสัตว์ 1 ส่วน และฟางหรือผักตบชวาหรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 ส่วนต่อมูลสัตว์ 1 ส่วน

....การดูแลมีเพียงการรักษาความชื้นกองปุ๋ยเท่านั้น กระบวนการเสร็จในเวลา 2 เดือน โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม (การพาความร้อน) ช่วยให้มีอากาศไหลเวียนเข้ากองปุ๋ย

จะเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพจากจุลินทรีย์โดยไม่ต้องพลิกกลับกองเลย

(....เดิมการพลิกกลับกอง เกษตรกรจะมีปัญหา เพราะต้องเสียเวลาและแรงงานในการพลิกกลับ อีกทั้งยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณแต่ละครั้งไม่มาก จึงไม่พอต่อการใช้ในการเกษตร...)

ต้นทุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้มีเพียงค่ามูลสัตว์ โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน ใช้มูลสัตว์ประมาณ 30 กระสอบ ราวๆ 750 บาท ในขณะที่ราคาของปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาดสูงถึงตันละ 5,000 บาท

ที่สำคัญคือ....ลดการเผาทำลายเศษพืช ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันพิษในจังหวัดลดลงด้วย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขับเคลื่อนลงเกียร์ 5 มอบมูลสัตว์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 แห่ง แห่งละ 1,100 กระสอบ โดยให้แต่ละแห่งผลิตให้ได้จุดละ 36 ตัน

ในขณะนี้อยู่ช่วงของโครงการทำการตรวจสอบและประเมินผล...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงผลิตปุ๋ยอินทรีย์