Thairath Logo
กีฬา

ระดมสมองแก้ปมคะแนนโอเน็ตย่ำแย่

Share :

มึนแนวคิดสทศ.-ครูสวนทาง “จาตุรนต์ชี้ขยับผลทดสอบกลางสุดหิน

นายจาตุรนต์ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รายงานข้อมูลการวัดผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเบื้องต้นพบว่าโอเน็ตชั้นป.6, .3 และม.6 นั้นมีการปรับตัวและพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลมากขึ้นโดยสทศ.มีความเชื่อมั่นว่าระยะเวลาใน 3 ปีที่ผ่านมานี้การสอบโอเน็ตช่วยบอกได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆและสาขาวิชาต่างๆเป็นอย่างไรรวมทั้งสามารถแยกได้ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาเป็นอย่างไรและเด็กไทยมีแนวโน้มจุดอ่อนในด้านใดบ้าง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า  ตนเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องศึกษาวิเคราะห์และทำอย่างต่อเนื่องคือการระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดเสวนาในเรื่องดังกล่าวโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาหารือร่วมกันเนื่องจากขณะนี้สทศ.เชื่อมั่นว่าการใช้โอเน็ตจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาซึ่งการทดสอบวัดผลดังกล่าวเน้นการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่เมื่อผลคะแนนการสอบโอเน็ตออกมาแล้วกลับพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในบางวิชาต่ำมากโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษซึ่งฝ่ายที่จัดการเรียนการสอนก็เห็นว่าได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแล้วดังนั้นจึงทำให้ขาดความเข้าใจและส่งผลให้มีความเห็นที่แตกต่างกันในทางปฏิบัติเกิดขึ้น

 

เรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อสรุปโดยเร็วเพราะเราต้องการใช้การทดสอบกลางเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนเนื่องจากสทศ. มีความคาดหวังว่าต่อจากนี้ไปการวัดผลโอเน็ตเด็กควรได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องท้าทายและยากมากนายจาตุรนต์กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
จาตุรนต์ ฉายแสงวิเคราะห์โอเน็ตสทศ.คณิตศาสตร์