Thairath Logo
กีฬา

ศาลปกครองกลาง คุ้มครอง 'อาร์เอส' ยกเลิกข้อ 3 กฎมัสต์แครี่

Share :

"อาร์เอส" เฮศาลปกครองกลาง พิพากษายกเลิกข้อ3กฎมัสต์แครี่ คุ้มครองลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก แก่ "อาร์เอสบีเอส" ชี้กสทช.ออกประกาศเกินความจำเป็นขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์...

 

เมื่อเวลา 14.00. วันที่31มี.. นายสุชาติศรีวรกร ตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะตุลาการเจ้าของสำนวน ออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนข้อ3ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพ..2555  ที่กำหนดว่า  การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปประกอบด้วยบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะบริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจหรือบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด ประกอบรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)  ซึ่งเป็นรายการลำดับที่7ของภาคผนวกตามประกาศของกสทช. เฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทอาร์เอสอินเตอร์เนชั่นแนลบรอดคาวติ้งแอนด์สปอร์ตแมเนจเม้นท์จำกัด (อาร์เอสบีเอส)   ที่ได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่าให้เป็นผู้ทรงสิทธิโดยชอบในการแพร่ภาพและเสียงในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่4.. 2556  ที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า การแพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวที่บริษัทอาร์เอสบีเอส. ได้รับอนุญาตจากฟีฟ่ามีลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์กฎหมายให้ความคุ้มครองตามพ...ลิขสิทธิ์พ..2537  ดังนั้นเนื้อหาในข้อ3  ประกอบกับรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของภาคผนวกตามประกาศดังกล่าวของกสทช. ทำให้บริษัทอาร์เอสบีเอส.ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิโดยชอบไม่อาจใช้สิทธิของตนได้ตามที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายหรือทำให้ต้องตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ได้ทำไว้กับฟีฟ่า  ประกอบกับกสทช.อาจกำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการอย่างอื่นที่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิหรือบรรเทาภาระความเดือดร้อนแก่บริษัทอาร์เอสบีเอสได้แต่กสทช.กลับมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด  ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการกระทำที่เกินจำเป็น  แม้กสทช.จะอ้างว่า  การออกประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและรับชมรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้โดยไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนั้นแต่หลักกฎหมายปกครองในระบบนิติรัฐไม่ได้พิจารณายอมรับการอ้างเหตุผลเรื่องประโยชน์สาธารณะโดยการให้ประโยชน์หรือกำหนดยกเว้นมิให้เกิดภาระแก่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแม้แต่แก่คนส่วนใหญ่ของสังคมแต่กลับละเลยไม่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลหรือผลักภาระให้บริษัทอาร์เอสบีเอสซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิโดยชอบและได้สิทธินั้นมา

 

ด้วยเหตุนี้ศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลางจึงเห็นว่าข้อ 3 ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพ..2555  ที่ประกอบรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)  ของภาคผนวกตามประกาศของกสทช. เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทอาร์เอสบีเอส. ที่ได้ทรงไว้โดยชอบก่อนมีการออกประกาศดังกล่าว  เนื่องจากมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น  และขัดหรือแย้งต่อพ...ลิขสิทธิ์พ..2537  ในมาตรา15ที่กำหนดว่า  เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการทำซ้ำหรือดัดแปลง  ,เผยแพร่ต่อสาธารณชน ,ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง ,ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น ,อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการทำซ้ำหรือดัดแปลง  ,เผยแพร่ต่อสาธารณชน ,ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียงโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้  ดังนั้นจึงพิพากษาเพิกถอนเนื้อหาดังกล่าวตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพ..2555  ที่ประกอบรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)  ของภาคผนวกตามประกาศของกสทช.

อ่านเพิ่มเติม...
อาร์เอสศาลปกครองกลางกฎมัสต์แครี่ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก