วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิด้าโพล เผย ชิง ส.ว. กทม. คุณหญิงจารุวรรณ นำลิ่ว

นิด้าโพล เผย ศึกชิง ส.ว.กทม. คุณหญิงจารุวรรณ นำลิ่ว พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อันดับที่ 2...

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้ง ส.ว. กรุงเทพฯ 57” กรณีศึกษาจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในกรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,212 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ การสำรวจในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่า Pre-Election Poll อาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นแบบมีระบบ (Systematic  Random  Sampling) จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4


จากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในกรุงเทพมหานคร “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่านจะเลือกใคร” พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.57 ระบุว่า จะเลือกหมายเลข 8 คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา รองลงมา ร้อยละ 19.47 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 1 พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ร้อยละ 6.85 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 9 นายโฆษิต สุวินิจจิต ร้อยละ 3.22 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา ร้อยละ 2.15 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 3 นางลีน่า จังจรรจา ร้อยละ 1.82 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 6 นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา ร้อยละ 1.24 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 7 นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ ร้อยละ 0.99 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 14 นายมงคล กิมสูนจันทร์ ร้อยละ 0.58 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 4 ว่าที่พันตรี อาชว์ โครงกาพย์ ร้อยละ 0.50 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 13 นางพรทิพย์ ลยานันท์ และหมายเลข 16 นายชาญชัย โกศลธนากุล ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.41 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 10 นายปิยชาติ วีรเดชะ ร้อยละ 0.33 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 5 นายอรุณ คนหลัก ร้อยละ 0.17 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 17 นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี ร้อยละ 0.08 ระบุว่าจะเลือกหมายเลข 11 นายมงคล ประสาทเสรี หมายเลข 15 นายพรชัย รัศมีแพทย์ และหมายเลข 18 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ขณะที่ร้อยละ 9.98 ระบุว่าจะไม่เลือกใครเลย (Vote No)

 

นิด้าโพล เผย ศึกชิง ส.ว.กทม. คุณหญิงจารุวรรณ นำลิ่ว พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อันดับที่ 2... 30 มี.ค. 2557 16:00 30 มี.ค. 2557 16:14 ไทยรัฐ