วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ค่าย EYH ปีที่6 หนุนเด็กสาวรุ่นใหม่ มุ่งเป็นนักวิทย์ฯ

ซีเกทและเนคเทค จัดกิจกรรมขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 มี นร.หญิง 84 คนเข้าร่วม โดยได้พนง.ซีเกท และนักวิทยาศาตร์มาแบ่งปันประสบการณ์อาชีพและความรู้ เพิ่มความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร...

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่ 6 (EYH2014) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนหญิงของไทย โดยมีนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 84 คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรีและกรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสสนุกสนาน ในการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ต่างๆ ที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน  ผ่านทางประสบการณ์โดยการปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมถึงพนักงานและวิศวกรของซีเกทและเนคเทค

กิจกรรมหนึ่งวันเต็มซึ่งประกอบด้วยการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนให้เห็น เข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจให้อยากศึกษาต่อเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญสำหรับประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการเปิดรับสมัครนักเรียนหญิง ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และการแนะนำของคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากซีเกท ทำให้นักเรียนหญิงเหล่านี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในปี 2557 นี้ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บรรยายพิเศษ ได้มาบอกถึงแนวความคิดในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ และเรียนอย่างไรเราถึงจะทำได้ดีที่สุดในสาขาที่เราเลือกเรียน ขณะที่ ทีมงานของเนคเทคและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ช่วยกันสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมความน่าจะเป็นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน, “สังคมออนไลน์ รู้ทันได้ด้วยเทคโนโลยี”, มหัศจรรย์ดีเอ็นเอ กับการถ่ายทอดพันธุกรรม เป็นต้น

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ทางซีเกท ได้ให้เกียรติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย เนคเทค ร่วมจัดโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 6 ถือเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนหญิงจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีความตื่นตัวและสนใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มาสัมผัส เรียนรู้ มีส่วนร่วม อย่างสนุกสนานไปกับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านงานวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการฝึกปฏิบัติ ทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ โดยน้องๆ สามารถนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดประตูก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยในอนาคต

ด้าน นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกทฯ กล่าวว่า ซีเกทมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ มากมาย และโครงการนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม ซึ่งได้รวมกิจกรรมและการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ไว้หลากหลาย และที่สำคัญพนักงานซีเกท ทั้งวิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ช่างคิดกับวิศวกรซีเกท” ที่ได้ให้มุมมองถึงการทำงานจริงในระบบอัตโนมัติ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของซีเกท เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีการทดลองด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ในสายการผลิตระบบอัตโนมัติ มาถ่ายทอดพร้อมให้น้องนักเรียนลองปฏิบัติด้วยตนเอง

“ซีเกทคาดหวังว่าน้องๆ นักเรียนหญิงที่ได้เรียนรู้และทดลองผ่านกิจกรรมนี้ จะมีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นภาพการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ ว่าไม่เพียงเป็นโอกาสในการทำงานที่ดี แต่ยังเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจและมีความหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นพลังอันนำมาซึ่งการพัฒนาสังคม  ไม่ว่าจะเป็น การคิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัย หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ บรรดาวิศวกรต่างเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ของเราให้น่าอยู่ขึ้นในทุกๆ วัน” รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกทฯ กล่าว

ส่วน ด.ญ.จิดาภา ทองสุข นักเรียนชั้นม. 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล กล่าวถึงความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า ส่วนตัวชอบการบรรยายพิเศษ ที่รศ.ดร.มัลลิกา เล่าว่า วิชาวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายมากและน่าสนุก ทำให้อาจารย์ตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้ามืด เพื่อมาอ่านทบทวนตำราในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าเรียน ส่วนตัวก็อยากมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ และได้มีโอกาสทำงานในสาขาอาชีพที่สนุกสนานเหมือนอาจารย์มัลลิกา 

นร.ชั้น ม.3 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล กล่าวต่อว่า ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้คือ กิจกรรม “สังคมออนไลน์ รู้ทันได้ด้วยเทคโนโลยี” ทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ และเข้าใจเกี่ยวกับสังคมออนไลน์มากขึ้น  สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลไหนเป็นความจริงและข้อมูลไหนที่เป็นข่าวลือที่ถูกสร้างขึ้น ข่าวลือจะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ มีการเปิดประเด็นที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ  มีแต่เนื้อข่าว เชื่อมโยงองค์กรหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ  เชื่อมโยงแหล่งข่าว ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน และสั้น กระชับ ง่ายต่อการส่งต่อ 

ด.ญ.จิดาภา กล่าวด้วยว่า เวลาอยู่ที่โรงเรียน ส่วนตัวชอบเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ อยากรู้ว่าหัวใจของมนุษย์เราทำหน้าที่อะไรบ้าง มนุษย์กับสัตว์ต่างกันอย่างไร เพื่อน ๆ ที่เป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มก็สนใจอยากเรียนด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อนบางคนฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นวิศวกร ทำงานในวงการอุตสาหกรรม สำหรับน้องรุ่นต่อไปที่อยากมาร่วมกิจกรรมนี้ อยากฝากว่ากิจกรรมในโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่สนุก แปลกใหม่ ไม่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ  จึงอยากให้มาลองเข้าร่วมกิจกรรมดู แล้วจะชอบกิจกรรมต่างๆ ในโครงการนี้เหมือนกัน.

ซีเกทและเนคเทค จัดกิจกรรมขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 มี นร.หญิง 84 คนเข้าร่วม โดยได้พนง.ซีเกท และนักวิทยาศาตร์มาแบ่งปันประสบการณ์อาชีพและความรู้ เพิ่มความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร... 29 มี.ค. 2557 15:02 29 มี.ค. 2557 19:59 ไทยรัฐ