วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อดุลย์" สานต่อนโยบายศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจสร้างตำรวจ "มืออาชีพ"

"อดุลย์" สานต่อนโยบายศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจสร้างตำรวจ "มืออาชีพ"

  • Share:

“ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทำงานของตำรวจ คือความผาสุกของประชาชน” เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.

ช่วงที่อยู่ในตำแหน่งได้ทุ่มเทความคิด ประสบการณ์ บทเรียนในอดีตและบทบาทความเป็นผู้นำ ที่อยู่เคียงข้างผู้ปฏิบัติทุกระดับชั้น ร่วมกันแก้ไขฝ่าฟันวิกฤติเหตุการณ์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
แม้จะต้องกดดันกับสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อกว่า 5 เดือน ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย รักษาความสงบในบ้านเมือง


พล.ต.อ.อดุลย์ไม่ได้ทิ้งภารกิจหลักตำรวจที่ได้ให้นโยบายในการบริหารราชการอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารระดับ รอง ผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบ.ตร.ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาสถานที่ ระบบงาน และพัฒนาข้าราชการตำรวจเป็นสิ่งที่ พล.ต.อ.อดุลย์ย้ำอยู่เสมอว่าจะลงทุนในเรื่องของคนเป็นสำคัญ

ตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง ผบ.ตร. จะให้ความสำคัญในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของแต่ละสายงานเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ โดยจะเดินทางไปร่วมการสัมมนา ฝึกอบรมและถ่ายทอดนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน C.E.O. รวม 12 คณะ ได้แก่ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ปรับปรุงกายภาพที่ตั้งของ ตร. ให้เป็นระเบียบทันสมัย เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ขององค์กร พล.ต.อ.อดุลย์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานปรับปรุง บช.ศ., ร.ร.นรต., ศรฝ.และ สบส. ขับเคลื่อนหน่วยศึกษาอบรม บุคลากร สถานที่ หลักสูตร ให้มีมาตรฐานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬา ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดิน สนาม กีฬาตำรวจและสนามกีฬาคลอง 5 ปทุมธานี พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบศูนย์ฝึกยุทธวิธีหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง และสนามยิงปืน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และสโมสรตำรวจ พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ปรับปรุงค่ายพระรามหก และค่ายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปรับปรุงโทรทัศน์ดาวเทียม พล.ต.ท.อำนาจ อัน-อาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปรับกองบินตำรวจท่าอากาศยาน

พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ ยังรับผิดชอบปรับปรุง รพ.ตร., รพ.ส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. พัฒนาพื้นที่ภาค 8 จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปรับปรุงวัดตรีทศเทพ และฌาปนสถาน ตร. และ พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ทำแผนแม่บท ใช้พื้นที่อาคารปึกเตียนรีโซเทล
โดยเฉพาะการพัฒนา “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย” อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 1,919 ไร่ ที่ดินราชพัสดุที่ขอใช้สมัย พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ อดีต รอง ผบ.ตร. ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2548 เพื่อจัดสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจสอบสวนกลาง แต่ไม่ได้ดำเนินการ จนมาสมัย พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อใช้สร้าง “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง” เนื้อที่ 1,919 ไร่ และ “สนามยิงปืนตำรวจภูธร ภาค 3” ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 156 ไร่ ถือว่าเป็นเนื้อที่ดินขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์คาดหวังได้เห็นการสานต่อในการพัฒนาของ ว่าที่ ผบ.ตร.เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาคอาเซียน กำหนดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่จากเล็กไปใหญ่เพื่อให้ได้เริ่มดำเนินโครงการ


แม้ในการปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในสภาพของขาดแคลนงบประมาณ แต่ พล.ต.อ.อดุลย์ได้สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ และประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมครบวงจรของหน่วยงานตำรวจเทียบเท่ามาตรฐานสากล

พล.ต.อ.อดุลย์ไม่เคยท้อถอย ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อให้เป็น “แบบอย่าง” ของข้าราชการตำรวจ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

ปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ 1.เป็นตำรวจที่ปกป้อง เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2.เป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3.เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

ส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ 1.การพัฒนาบุคลากร 2.การพัฒนาหน่วย 3.การพัฒนาระบบ และ 4.ปรับปรุงสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดความปลอดภัย ร่มเย็นผาสุกของประชาชน

ให้ความสำคัญการพัฒนา “สถานีตำรวจ” ซึ่งถือว่าเป็น “จุดแตกหัก” ในการสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชน ริเริ่มจัดทำสถานีตำรวจต้นแบบในทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานีตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 396 สถานีตำรวจทั่วประเทศ


อบรมพัฒนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีและหน่วยงานบริการประชาชนกว่า 1,700 นาย ทั่วประเทศ อบรมพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในด้านการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวน การสอบสวน โดยเน้นภาวะผู้นำหน่วย

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการและสภาพปัญหาพื้นที่แท้จริงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นซึ่งเป็นรากฐานขององค์กรได้เล็งเห็นความสำคัญของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ โดยถือว่าหัวหน้าหน่วยเป็นหัวใจความสำเร็จขององค์กร เป็นความสำเร็จและล้มเหลวในการบริหารหน่วย

ด้านสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ได้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบ สวัสดิการต่างๆเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใส่และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา

การเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แก้ปัญหาความเครียด ที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ช่วยเหลือข้าราชการเกษียณอายุ โครงการตรวจสุขภาพ โครงการเยี่ยมบำรุงขวัญ โครงการจ่ายเงินทดแทนประกันชีวิตให้กับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ปรับระบบส่งกลับสายแพทย์ โดยให้กองบินตำรวจจัดเฮลิคอปเตอร์รับตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวที่ รพ.ตร.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ย้ำกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ว่า ปัญหาพื้นฐานตำรวจคือ อุดมการณ์ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และวินัย จะสร้างตำรวจให้มีความรู้มีประสบการณ์ในสายงานที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการอบรมนำความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นผู้บังคับบัญชา”

“สิ่งที่ ผบ.ตร.ทำได้เลยคือการพัฒนาคน แต่โครงสร้างมีองค์ประกอบของกฎหมาย ต้องใช้เวลา ที่ผ่านมาได้ลงทุนในเรื่องพัฒนาระบบ พัฒนาคน และปรับปรุงสถานที่ ทำให้ภาคภูมิในอาชีพตำรวจ สนับสนุนสวัสดิการและสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ ซึ่งต้องทำต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเป็น “ปึกแผ่น” ร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคาดหวังได้เห็นผู้นำตำรวจสานต่อในเรื่องนี้ ถ้าไม่คิดสานต่อจะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากองค์กร”


“ปัจจัยสู่ความสำเร็จสร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นำหน่วยทุกระดับ เพื่อให้คิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้เป็นตำรวจมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน รวมทั้งการปลุกเร้าเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา นำเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่มาสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน โดยเน้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการหรือ ศปก. ในการขับเคลื่อนบูรณาการและประสานงานกับทุกองค์กร มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ ยึดหลักผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและผู้ปฏิบัติงานหย่อนยานต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง ผู้บังคับบัญชาพร้อมรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ความล้มเหลว เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา”

จะเห็นได้ว่า พล.ต.อ.อดุลย์มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาองค์กรอย่างมีทิศทาง สร้างความพร้อมการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทุกมิติ ให้ได้รับการยอมรับเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตลอดชีวิตราชการได้ลงทุนพัฒนาตำรวจให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของสังคม


เป็นแบบอย่างของนักบริหารที่ดีที่มองประโยชน์ของหน่วยเป็นสำคัญ.

 


ทีมข่าวอาชญากรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้