วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึงกิจกรรมลูกเสือประเมินภายนอก

ดึงกิจกรรมลูกเสือประเมินภายนอก

  • Share:


นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. ...เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ค่ายลูกเสือต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ค่ายลูกเสือใหม่ เช่น การอยู่ค่ายพักแรมคิดค่าธรรมเนียม 10-50 บาท/คืน/คน ถูกสุดคือนำเต็นท์มาเองแต่ขอใช้สถานที่ และแพงสุดคือพักในอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องนอน การพักในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องนอน 100 บาท/คืน/คน เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บรรจุกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเห็นควรให้ สมศ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในเรื่องลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพราะจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถประเมินเรื่องลูกเสือได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าคะแนนการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินไว้ในบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินด้วย ขณะที่ครูและผู้บริหารเองก็ควรมีเกณฑ์การประเมินและคะแนนในตัวบ่งชี้ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้