วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ชวนคนกรุงฯลต.ส.ว.30มี.ค.เตือน ไม่ไปเสียสิทธิ 3 ประการ

กทม.ชวน คนกรุงฯ เลือกตั้งส.ว. 30 มี.ค.นี้ ย้ำ ลงคะแนนได้เพียง 1 หมายเลข และนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เว้นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และราชอาณาจักร นับที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม ขณะไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุฯเสียสิทธิ 3 ประการ

วันที่ 28 มี.ค. นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57 เวลา 08.00 – 15.00 น. นั้น จากการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ระหว่างวันที่ 4 – 8 มี.ค. 57 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 18 คน ดังนี้

หมายเลข 1 พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ หมายเลข 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา หมายเลข 3 นางลีนา    จังจรรจา หมายเลข 4 ว่าที่พันตรี อาชว์ โครงกาพย์ หมายเลข 5 นายอรุณ คนหลัก หมายเลข 6 นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา หมายเลข 7 นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ หมายเลข 8 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หมายเลข 9 นายโฆษิต สุวินิจจิต หมายเลข 10 นายปิยชาติ วีรเดชะ หมายเลข 11 นายมงคล ประสาทเสรี หมายเลข 12 นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ หมายเลข 13 นางพรทิพย์ ลยานันท์ หมายเลข 14 นายมงคล กิมสูนจันทร์ หมายเลข 15 นายพรชัย รัศมีแพทย์ หมายเลข 16 นายชาญชัย โกศลธนากุล หมายเลข 17 นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี และหมายเลข 18 นายวิทยา จังกอบพัฒนา

มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ให้นำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ไปแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

ในส่วนของขั้นตอนการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านหรือทาง www.khonthai.com ยื่น บัตรประชาชน และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องทำเครื่องหมาย บัตรเลือกตั้ง ส.ว. เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หรือ “เข้าคูหา x เบอร์เดียว” หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใดเลยให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน จากนั้นพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและใส่บัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง


สำหรับกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,677 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,365,634 คน ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 896,610 คน มาใช้สิทธิ 33,280 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 3,243 คน มาใช้สิทธิ 2,903 คน คิดเป็นร้อยละ 89.52

 

เมื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 30 มี.ค. เสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 15.00 น. แล้ว กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว แล้วจะประกาศผลการนับคะแนน ส.ว. ปิดประกาศไว้บริเวณที่เลือกตั้ง และส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขต จากนั้นสำนักงานเขตจะส่งผลคะแนนมายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่บริเวณห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อประมวลผลคะแนนทั้งหมดต่อไป

ส่วนการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรจะนับคะแนนที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร โดยเจ้าหน้าที่จะต้องนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าฯ ให้ถึงสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ว. นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรก่อนเวลา 15.00 น. และกรรมการนับคะแนน จำนวน 28 ชุด จะเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดการลงคะแนนการเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. หากเจ้าหน้าที่นำส่งหีบบัตรเลือกตั้งฯ มาถึงสถานที่นับคะแนนหลังจากเริ่มนับคะแนนไปแล้วให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ภายใน 7 วันหลังมีการเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 31 มี.ค. –        6 เม.ย. 57 โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ได้ (ส.ว.28) ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเอง มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิจะเสียสิทธิ 3 ประการ ประกอบด้วย  เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และเสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

ก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้ห้ามมีการหาเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (29 มี.ค. 57) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มี.ค. 57) นอกจากนี้ยังมี ข้อห้ามในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดังนี้ ผู้สมัคร ส.ว. หาเสียงได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่วุฒิสภาเท่านั้น ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมการซื้อเสียง ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนียวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง ห้ามจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ใด ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง (โพลล์) ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 15.00 น.

หากประชาชนพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยปฏิบัติการข่าว โทร. 0 2141 8045-51 โทรสาร. 0 2143 8522 หรือ 0 2143 8650-2 หรือสายด่วนเลือกตั้ง โทร. 1171 กด 1 โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

กทม.ชวน คนกรุงฯ เลือกตั้งส.ว. 30 มี.ค.นี้ ย้ำ ลงคะแนนได้เพียง 1 หมายเลข และนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เว้นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และราชอาณาจักร นับที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม ขณะไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุฯเสียสิทธิ 3 ประการ 28 มี.ค. 2557 22:03 29 มี.ค. 2557 01:29 ไทยรัฐ