วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยะลา'เร่งแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค-การเกษตร

"ผู้ว่าฯ ยะลา" ห่วงประชาชนประสบภัยแล้งในพื้นที่ เร่งเข้าช่วยหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการ "ร่วมใจช่วยภัยแล้ง"...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 57 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2557 พร้อมด้วย นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ทำพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

นายมุขตาร์ กล่าวว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา หลายพื้นที่ใน จ.ยะลา ได้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง ประชาชนบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และเกิดความเสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีภารกิจในการช่วยเหลือและสนับสนุนการบริการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ทั้ง จ.ยะลา

อีกทั้งยังมีเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ที่มีความพร้อม สามารถให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ เห็นความสำคัญ จึงจัดทำโครงการ "รวมใจช่วยภัยแล้ง" เป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการส่งรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายแก่ราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แบบเฉพาะหน้า และจัดหาแหล่งน้ำ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล และขุดสระกักเก็บน้ำ ตลอดจนขุดลอกคู คลอง หนอง บึง ตามคำร้องขอของประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่มีภัยแล้ง ไม่ให้ประสบปัญหา.

"ผู้ว่าฯ ยะลา" ห่วงประชาชนประสบภัยแล้งในพื้นที่ เร่งเข้าช่วยหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการ "ร่วมใจช่วยภัยแล้ง"... 28 มี.ค. 2557 12:36 28 มี.ค. 2557 13:03 ไทยรัฐ