วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมศ.ผุด'Automated QA' ประเมินร.ร.แบบออนไลน์

สมศ.ผุด'Automated QA' ประเมินร.ร.แบบออนไลน์

  • Share:

สมศ.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “Automated QA” ระบบจัดเก็บข้อมูลจากกระดาษสู่ไอที ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 6 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ประเมินข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ หวังลดงบประมาณการเก็บข้อมูล ชี้การรักษาข้อมูลระดับชั้นความลับ...

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ. มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี โดยในปัจจุบันมีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามพันธกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมศ.จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ซึ่งเป็นระบบโซลูชั่นทางคอมพิวเตอร์ ที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งหมด เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากรูปแบบระบบกระดาษ (Paper-based EQA) ไปสู่ระบบไอที (IT-based EQA) และระบบบริหารจัดการภายในสำนักงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้ลดปริมาณทรัพยากร งบประมาณ เวลาที่ใช้ และปริมาณกระดาษ ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกแห่ง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สมศ. และหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดภาระของสถานศึกษา ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ.จัดทำขึ้นนี้ จะช่วยให้คณะผู้ประเมินสามารถประเมินสถานศึกษาเบื้องต้นจากไฟล์ดิจิตอล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ลดปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของงบประมาณ เวลาที่ใช้ และปริมาณกระดาษ อีกทั้งระบบดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สมศ. กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังสามารถการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยประเมินและผู้ประเมินได้อย่างเป็นระบบ

ทำให้การจัดทำรายงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-time และผู้ประเมินภายนอกสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของสถานศึกษาแบบออนไลน์ได้ ก่อนการลงพื้นที่ประเมินจริง ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ระบบนี้ยังเอื้ออำนวยให้สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินภายนอกผ่านทางระบบได้อีกด้วย” ผอ.สมศ. กล่าว

ทั้งนี้ ระบบ Automated QA เป็นระบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกให้สูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วไป มีความถูกต้องและรวดเร็ว ภายใต้การรักษาระดับชั้นความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากสถานศึกษา หรือผู้ประเมินภายนอกมีข้อสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งผ่านระบบที่ http://aqa.onesqa.or.th หรือโทร.02-216-3955 ต่อ 176, 173 และ 170

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้