วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'โซล่ารูฟ' ไม่ต้องมีรง.4

'โซล่ารูฟ' ไม่ต้องมีรง.4

  • Share:


นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ผลการพิจารณาแนวทางการปลดล็อกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยยึดหลักข้อกฎหมายตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้ให้อำนาจเรคกูเลเตอร์ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกิจการพลังงาน ให้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเรคกูเลเตอร์ได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่า อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยสภาพไม่มีลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535

ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้ารวมทั้งผู้ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาต
โรงงานบางประเภท ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รง.4) ต่อเรคกูเลเตอร์ แต่เป็นกิจการพลังงานที่ต้องแจ้งตามประกาศเรคกูเลเตอร์ เรื่องการกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ.2551

นายดิเรกกล่าวว่า เหตุผลที่เรคกูเลเตอร์ เห็นว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอุปกรณ์และรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องจักร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาคารในพื้นที่ใช้สอยปกติ นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ ไม่มีการปล่อยมลพิษทางน้ำ อากาศหรือเสียงด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้