วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.ลุยจัดทำแผนแม่บท แก้ปัญหาความรุนแรงเด็ก

พม.ลุยจัดทำแผนแม่บท แก้ปัญหาความรุนแรงเด็ก

  • Share:

พม.จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน หวังใช้เป็นแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ปัญหา ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณา…

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว ว่า ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคมอยู่บ่อย ครั้ง อาทิ กรณีนักศึกษาฆ่าพ่อแม่และน้องชาย กรณีนักศึกษาใช้มีดแทงเพื่อนเสียชีวิตในสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวมีสาเหตุจากหลายปัจจัย คือเด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรง มีปัญหาติดยาเสพติด เล่นเกมที่มีความรุนแรง มีการอบรมเลี้ยงดูที่รุนแรงหรือตามใจโดยขาดการสอนให้เข้าใจเหตุและผล ครอบครัวขาดความอบอุ่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีก โดยขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาไม่ให้เด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงในสังคม ซึ่งเริ่มที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรสร้างความผูกพันให้ความรักตั้งแต่แรกเกิดกับเด็ก อบรมเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กสามารถตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสอนทักษะ

การใช้ชีวิตถูกต้องและรับรู้กฎระเบียบในสังคมให้กับเด็ก สอนทักษะเด็กด้านการควบคุมอารมณ์ ฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อให้เด็กสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ควรให้เด็กได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว มีการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ช่วยในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ซึ่งถือเป็นบุคคลในใกล้ชิดกับตัวเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการ ความต้องการของเด็ก สามารถส่งเสริมและตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างเหมาะสม และมีการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในแต่ละช่วงวัยโดยใช้วิธีเชิงบวก มีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งให้มีทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ในการอบรมเลี้ยงดูหรือสั่งสอนเด็ก นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

“ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแผนแม่บทในการดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในมิติที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำ และเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา และยังคำนึงถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ตั้งแต่บุคคลในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ที่ดูแลเด็กและเยาวชน และบุคคลในสังคม ซึ่งร่างฯ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” นายวิเชียร กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้