วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยพัฒนาเด็ก 2 กลุ่ม ยกระดับคะแนนสอบ PISA

ศธ.เร่งระดมสมองผู้เกี่ยวข้องหารือยกระดับผลคะแนนสอบ PISA ของเด็กไทย เน้นพัฒนา 2 กลุ่ม ใน 6 มาตรการ คะแนนต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ทัดเทียมระดับนานาชาติ...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คณาจารย์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประมาณ 300-400 คน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนที่สอบ PISA ในปี พ.ศ.2558 คือนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ปีการศึกษา 2556 และนักเรียนที่สอบ PISA ในปี พ.ศ. 2561 คือนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ในปีการศึกษา 2556 โดยมี 6 มาตรการในการดำเนินงาน ได้แก่ มาตรการที่ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการเข้าร่วมโครงการ PISA มาตรการที่ 2 การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA มาตรการที่ 3 การสร้างบทอ่านและแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาตรการที่ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยมาตรการที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในกลุ่มที่มีผลการสทบ PISA ในปี 2555 ต่ำ และมาตรการที่ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (27 มี.ค.) รมว.ศธ. เตรียมนัดผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือพร้อมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการ PISA ของเด็กไทย.

ศธ.เร่งระดมสมองผู้เกี่ยวข้องหารือยกระดับผลคะแนนสอบ PISA ของเด็กไทย เน้นพัฒนา 2 กลุ่ม ใน 6 มาตรการ คะแนนต้องอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ทัดเทียมระดับนานาชาติ... 26 มี.ค. 2557 13:31 26 มี.ค. 2557 14:52 ไทยรัฐ