วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นยปส.5 (ต่อ)

โดย ซี.12

การอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ในส่วนที่มาจากรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และการเมือง มีอีก 35 ราย

ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจคือ 41.นางอังคณา ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 42.นางชฎารัตน์ สวัสดิ์ธนบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 43.นางนิตษา ชีวะพฤกษ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 44.นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ธนาคารออมสิน 45.นายสุพิชญ์ สุวกูล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 46.นางสาวสุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ การประปานครหลวง

จากองค์กรสำคัญภาคเอกชนได้แก่ 47.นายบุศรินทร์ วนา-สวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย 48.นายมานะ นิมิตรมงคล สภาหอการค้าไทย 49.นางสาววัชราภรณ์ อารีย์วงศ์ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย 50.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 51.นายพูลศักดิ์ บุญชู สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 52.นายสมบัติ วงศ์กำแหง สำนักงานทนายความ สมบัติ วงศ์กำแหง

จากบริษัทเอกชนมี 53.นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ บริษัท โอสิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด 54.นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 55.นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

จากวงการสื่อคือ 56.นายธนดล มีถม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 57.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 58.นายสมโภชน์ โตรักษา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สี 59.นายสุพจ จริงจิตร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ในส่วนของข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ช.เองมี 12 ราย ได้แก่ 60.นางสาวภูริสุดา นิลวรรณ 61.นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา 62.นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ 63.นายยงยุทธ มะลิทอง 64.นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี 65.นายวัฒนชัย ส้มมี 66.นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ 67.นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ 68.นายสมบุญ หาญเลิศฤทธิ์ 69.นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร 70.นางอนงค์ หุตานุกูล 71.นายอนันต์ เพชรใหม่ สำนักงาน ป.ป.ช.

นักการเมืองระดับท้องถิ่นมี 72.นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายก เทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด 73.นายอัศดร รากบัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และมีสมาชิกวุฒิสภา อีก 2 คนคือ 74.นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ 75.นายธวัช บวรวนิชยกูร

การอบรมดังกล่าวนี้มี นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าผู้ผ่านหลักสูตรนี้จะต้องมีบทบาทในการฟาดฟันคนโกงชาติโกงแผ่นดินให้สิ้นซากในอนาคต.


“ซี.12”

25 มี.ค. 2557 13:11 25 มี.ค. 2557 13:11 ไทยรัฐ