วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.ผนึกกำลัง9เครือข่ายทำMOUช่วยผู้ติดยา

'พงศพัศ พงษ์เจริญ' ผนึกกำลัง 9 เครือข่ายร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด  และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มี.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ร่วมแถลงข่าวพิธีความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาลอาญาธนบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คดีความรุนแรงในครอบครัว และคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรงซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (โดยการประกันตัว) โดยผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการอบรมด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องหาในช่วงวิกฤติของชีวิต เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาลฯ ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวอีกว่า สำหรับผลจากการวิจัยทางวิชาการ ในปี 2555 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ที่มีต่อโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรี พบว่าในระยะเริ่มต้นในปี 2552 มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกฯ จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของผู้ที่มีคดีทั้งหมด ในปี 2553 มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.04 โดยลักษณะความผิดของผู้ต้องหาที่ต้องพิจารณาให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นคดีที่มียาเสพติดไว้ในครอบครอง คดีความผิดกฎหมายจราจรควบคู่กับการเป็นผู้เสพยาเสพติด (เสพ-ขับ) และคดีการใช้ความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งยังพบว่ามีสัดส่วนการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องหาลดลงทุกปี จากในปี 2552 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.05 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 11.20 และในปี 2554 ลดลงเหลือร้อยละ 4.17 นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ถึงปี 2555 ศาลอาญาธนบุรี ได้ให้คำปรึกษา แนะนำดูแล ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการต่างๆ แก่ผู้ต้องหาภายใต้การกำกับดูแลของผู้พิพากษาและผู้ให้คำปรึกษาฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,340 คน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2557 จึงได้ขยายผลโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล จำนวน 3 แห่ง คือ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลจังหวัดนนทบุรี โดยจะดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่อง ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในด้านงบประมาณ วิชาการ องค์ความรู้ การวิจัยพัฒนาและการประเมินผล โดยหน่วยงานที่จะลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน

ประกอบด้วย สำหรับผู้ลงนามทั้ง 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 2. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  3. นายรังสรรค์ กุลาเลิศ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี 4. นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี 5. นายพศวัต จงอรุณางามแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 6. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ 7. นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 8. นายสุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ 9. นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“การลงนามบันทึกความร่วมมือของทั้ง 9 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด และการกระทำผิดในคดีอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้นพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากวังวนของยาเสพติด แต่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ไม่มีทางออก พอพ้นโทษก็มักกลับไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆ และย้อนกลับไปสู่วงจรของยาเสพติด โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกในการให้คำปรึกษากับผู้ที่หลงผิดได้” พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย

'พงศพัศ พงษ์เจริญ' ผนึกกำลัง 9 เครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล 24 มี.ค. 2557 19:07 ไทยรัฐ