วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน 'สิงห์สุรา' สมองเสื่อม-โรคแทรกซ้อนเพียบ!

กรมการแพทย์เตือนพิษภัยของสุราเป็นสารเสพติดทำลายสมองและร่างกายระยะยาว เสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย ชี้เพศชายติดสุรามากกว่าหญิงหลายเท่า แนะหาที่พึ่งพาทางใจและกำลังใจจากคนรอบข้าง...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 57 ที่สถาบันธัญญารักษ์ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุราว่า สุราเป็นสารเสพติดที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ถึงโทษพิษภัยของสุราและรณรงค์ ไม่ให้ประชาชนดื่มสุรา เนื่องจากสุราเป็นสารเสพติดที่ทำลายสมองและร่างกายของผู้ที่ดื่มในระยะยาว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคตับแข็ง ตับอักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคจิตจากการติดสุรา ชักจากการเสพติดสุรา โรคเพ้อคลั่ง โรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร จากสถิติของสถาบันธัญญารักษ์ ปี 2556 พบว่า มีผู้ป่วยเสพติดสุราที่เข้าบำบัดรักษา จำนวน 1,388 ราย เป็นเพศชายร้อย ละ 89.05 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 10.95

กรมการแพทย์ โดยสถาบันธัญญารักษ์ เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จึงมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดแก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางสาธารณสุข โดยมุ่งให้ผู้เสพยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไข และป้องกัน ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและช่วยให้ผู้ติดยาเหล่านั้น ไม่หวนกลับไปเสพซ้ำและสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพ/ผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสุราไว้ว่า ความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ต้องไม่เกินร้อยละ 13 เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยที่ติดสุราจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอาการแสดงในผู้ป่วยที่ขาดสุรา และผู้ป่วยที่ได้รับสุราเกินขนาด รวมทั้งอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยเสพติดสุรา คือ อาการสมองเสื่อม ความคิด ความจำ การตัดสินใจช้ากว่าปกติ ซึ่งอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพค่อนข้างนาน คือ การฟื้นสมรรถนะทางสมองในผู้ป่วยเสพติดสุรา การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุรา เภสัชวิทยาของสุราและการออกฤทธิ์ของสุราต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การฟื้นกระบวนการคิดและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ป่วยเสพติดสุรา ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ ทางทฤษฎี ร่วมกับทักษะและประสบการณ์จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งต้องมีการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงการเสพติดสุรา ได้แก่ การตั้งใจจริงตั้งเป้าว่าจะเลิกสุรา เพื่อใคร เพราะเหตุใด ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น เปลี่ยนขนาดของแก้วให้เล็กลง ตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการดื่ม หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ เช่น สถานการณ์ สถานที่ ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้ดื่มสุราได้ง่ายขึ้น ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เมื่อมีเวลาว่างให้ทำกิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์แทนการดื่มสุรา เช่น ออกกำลังกายอ่านหนังสือ ฟังเพลง รวมทั้งหาที่พึ่งพาทางใจและกำลังใจ จากคนรอบข้าง และปรึกษาสายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ โทร. 1165.

 

 

 

กรมการแพทย์ เตือนพิษภัยของสุราเป็นสารเสพติดทำลายสมองและร่างกายระยะยาว เสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย ชี้เพศชายติดสุรามากกว่าหญิงหลายเท่า แนะหาที่พึ่งพาทางใจและกำลังใจจากคนรอบข้าง... 24 มี.ค. 2557 12:59 24 มี.ค. 2557 15:12 ไทยรัฐ