วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งจัดสอบ 'ยูเน็ต' วัดความรู้บัณฑิต

สมศ.-สทศ. จ่อจัดสอบ 'ยูเน็ต' วัดความรู้ความสามารถบัณฑิต 4 วิชา รวมถึงใช้วัดคุณภาพมหาวิทยาลัย ขณะที่ ทปอ.ระบุ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่มีอยู่ให้น่าเชื่อถือ-ไม่เหลื่อมล้ำก่อน...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงการนำผลการทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ยูเน็ต) มาเป็นตัวบ่งชี้ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (ปีงบประมาณ 2559-2563) ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยที่ สมศ.จะใช้ผลสอบยูเน็ตมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินมหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพบัณฑิต จะประเมินโดยดูจากการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น การที่ สมศ.นำผลสอบยูเน็ตมาใช้ในประเมินก็จะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ทั้งนี้ การจัดสอบยูเน็ตนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเป็นผู้จัดสอบให้ฟรีให้แก่นิสิต นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการสอบจะเป็นการวัดความรู้ ความสามารถของบัณฑิต 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่ง สทศ.ยืนยันว่า จะจัดสอบครั้งแรกก่อนเดือน มิ.ย. 2558

"สำหรับองค์ประกอบของคะแนนที่จะนำมาใช้ในการประเมินฯ นอกจากวัดความรู้ ความสามารถบัณฑิตใน 4 วิชาแล้ว จะนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ทีคิวเอฟ) ที่กำหนด 5 ด้านหลัก คือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และการวัดความรู้ตามวิชาชีพมาใช้ในประเมินฯ มหาวิทยาลัยด้วย แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลในขณะนี้ คือ บางสาขา หรือบางคณะไม่มีสภาวิชาชีพ ดังนั้น สมศ.และ สทศ.จะไปหารือกับสภาวิชาชีพแต่ละสาขา ในเรื่องการวัดความรู้ตามวิชาชีพต่อไป" ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ได้กำหนดกรอบงานวิจัยโครงการการวิจัยยูเน็ต มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อสอบ ทั้ง 4 วิชา คาดว่าจะสามารถจัดสอบมหาวิทยาลัยได้ทัน เพื่อให้ สมศ.นำคะแนนไปใช้ในการประเมินฯ รอบ 4 ทั้งนี้ สทศ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ในวันนี้ (24 มี.ค. 57) เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการจัดสอบยูเน็ตด้วย

ขณะที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทปอ. ยังไม่ไม่ได้รับการประสานเรื่องการจัดสอบยูเน็ต จาก สทศ. และยังไม่ทราบเรื่องที่ สมศ.จะใช้คะแนนยูเน็ตมาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินมหาวิทยาลัย แต่โดยหลักการเห็นว่า ควรจะพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่มีอยู่ให้มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความเหลื่อมล้ำกัน ทั้งการประเมินภายนอกของ สมศ.และการประเมินภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มากกว่าที่จะไปเพิ่มตัวบ่งชี้ตัว และการจะเพิ่มตัวบ่งชี้อะไรขึ้นมา ก็ควรต้องมีเหตุผลประกอบที่ดี

ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องของความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อสอบ ว่าจะวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้จริงมากน้อยแค่ไหน เพราะการออกข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ผ่านมาก็ได้ยินกรณีข้อสอบมีปัญหาในหลายๆ ครั้ง.

สมศ.-สทศ. จ่อจัดสอบ 'ยูเน็ต' วัดความรู้ความสามารถบัณฑิต 4 วิชา รวมถึงใช้วัดคุณภาพมหาวิทยาลัย ขณะที่ ทปอ.ระบุ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่มีอยู่ให้น่าเชื่อถือ-ไม่เหลื่อมล้ำก่อน... 24 มี.ค. 2557 09:45 24 มี.ค. 2557 10:39 ไทยรัฐ