วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้าจัดโซนนิ่งปาล์มน้ำมันภาคอีสาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้าจัดโซนนิ่งปาล์มน้ำมันภาคอีสาน

  • Share:

สภาเกษตรแห่งชาติ เดินหน้าประชาพิจารณ์จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันภาคอีสาน หวังเดินหน้าโซนนิ่งพื้นที่เกษตร...

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯ ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกร การพัฒนาโรงงานขนาดเล็กในรูปแบบการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในพื้นที่ปลูกใหม่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในการนำมาใช้เป็นพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคงให้กับภาคพลังงานและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ไปพร้อมกัน อันเป็นรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการและแปรรูปผลผลิตทางการการเกษตร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินดังกล่าว รองรับนโยบายของคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ที่มอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำยุทธศาสตร์ด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานภาคเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเสนอต่อรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโซนนิ่งเกษตรของรัฐบาล ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ  แต่ยังไม่มีการกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในภาคอีสาน ทำให้ต้องชะลอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานออกไปก่อน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้