วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดคลังสั่ง สคร.เร่งรัดนโยบายเปิดทางเอกชนร่วมลงทุน

ปลัดคลัง สั่ง สคร. หารือ สศค.-สบน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุน ลดข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณ...

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ว่า ได้มอบหมายให้ สคร. เร่งรัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการต่างๆ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้สอดคล้องกับงบประมาณการลงทุน ซึ่งขณะนี้มีข้อจำกัดด้านการลงทุนผ่านระบบงบประมาณและการกู้เงินหนี้สาธารณะ ทำให้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการดึงภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้น

โดยได้มอบหมายให้ สคร. หารือกับ สศค., สบน. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน และจัดลำดับความสำคัญโครงการดังกล่าวตามนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ.

ปลัดคลัง สั่ง สคร. หารือ สศค.-สบน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุน ลดข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณ... 23 มี.ค. 2557 14:20 23 มี.ค. 2557 14:56 ไทยรัฐ