วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อเวดา ร่วมมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

อเวดา ร่วมมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

  • Share:

หนองปิ้งไก่

อเวดา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามสกัดจากพรรณพืช เน้นการจัดทำนโยบายสีเขียว โดยเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมความงามด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจความงามรายแรกในโลกที่ผลิตสินค้าจากพลังงานแรงลม 100 เปอร์เซ็นต์ ได้จัดทำโครงการ Earth Month เพื่อระดมทุนและรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญและดูแลสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดให้มีพอเพียงและทั่วถึงทุกชุมชนในกว่า 44 ประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทย บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อเวดา ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มโครงการดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เป็นเวลา 5 ปี โดยอเวดาจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ด้วยการระดมเงินทุนผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Earth Month และเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท


การดำเนินโครงการดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่อเวดาจะร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานบริหารมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯว่า ได้คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการทั้งหมด 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อขาม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม จ.กรุงเทพฯ โดยชุมชนหนองปิ้งไก่ เป็นชุมชนที่ทำนาปีละ 3 ครั้ง ความเป็นอยู่ของชุมชนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก ขณะที่ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นชุมชนเกษตรที่ได้มีการจัดตลาดน้ำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือฟื้นฟูคลอง เกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการขายพืชผักสมุนไพร ซึ่งทั้ง 2 โครงการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ ให้ชุมชนคิดเองทำเอง สอนให้รู้จักใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการดำเนินการ เช่น การทำแผนที่ วิเคราะห์ปัญหา คอยแนะคอยชี้ทาง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เพียงแต่ทำเรื่องน้ำ แต่ทำอย่างครบวงจร เริ่มจากเรื่องน้ำ ไปสู่การบริหารทรัพยากรดิน ตลอดจนเรื่องของการผลิตและช่องทางการจำหน่าย ว่าควรปลูกพืชอะไร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ตามหลักการทรงงานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”


ดร.สุเมธ  กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นการดำเนินงาน ตาม “ทฤษฎีใหม่” เริ่มจากแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ ให้มีน้ำทำการเกษตร จัดรูปที่ดินและวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม เน้นเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และรวมกลุ่มกันจำหน่าย เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทั้งเรื่องน้ำ เรื่องอาหาร และเรื่องรายได้ และเกิดเป็นตัวอย่าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ให้ชุมชนอื่นๆ ได้มาศึกษาและนำไปปรับใช้.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้