วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปีนี้เณรสอบผ่านป.ธ.9ได้4รูป พระ22รูป น้อยกว่าปี56

ปีนี้เณรสอบผ่านป.ธ.9ได้4รูป พระ22รูป น้อยกว่าปี56

  • Share:

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 57 เณรสอบได้ป.ธ.9 รวม 4 รูป พระสงฆ์ 22 รูป จากผู้เข้าสอบ 300 รูป น้อยกว่าปี 56 "วัดเทพลีลา-สามพระยา-สร้อยทอง" ครองแชมป์ร่วม สอบได้วัดละ 2 รูป "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" พอใจผลสอบ แม้สอบได้น้อยลง แต่ภาพรวม มีผู้สอบได้จากทุกประโยคเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รูป...

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาเป็นประธานในการประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ระดับชั้นประโยค เปรียญธรรม(ป.ธ.) 7 - 9 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ โดยมีพระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รอฟังการประกาศผลสอบอย่างใจจดใจจ่อจนเต็มศาลาอบรมสงฆ์ โดยการประกาศผลสอบ จะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต

สำหรับการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในปี 2557 นี้ เริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. ภายหลังที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ในชั้นประโยคป.ธ.7 จำนวน 120 รูป จากนั้นพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีฯ ประกาศรายชื่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ชั้นประโยคป.ธ. 8 จำนวน 84 รูป

มีรายงานว่า หลังจากการประกาศรายชื่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ชั้นประโยคป.ธ. 8 เสร็จแล้ว ช่วงเวลาที่พระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศรอคอยก็มาถึง เมื่อพระพรหมโมลี เริ่มประกาศสถิติของพระภุิกษุ สามเณรที่สอบได้ชั้นประโยคป.ธ.9 ว่ามีผู้ที่สอบได้ 26 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.67 จากผู้ที่เข้าสอบ 300 รูป ซึ่งในจำนวนของผู้ที่สอบได้ เป็นสามเณร 4 รูป ทำให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นในหมู่เจ้าสำนักเรียนที่ต่างมารอฟังผลสอบ เพราะมีจำนวนผู้ที่สอบได้น้อยลงมาก เนื่องจากปี 2556 มีผู้สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ. 9 มากถึง 65 รูป

จากนั้นพระพรหมโมลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ชั้นประโยคป.ธ.9 ประจำปี 2557 ทีละรายชื่อ ประกอบด้วย 1.พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม วัดเทพลีลา 2.พระมหากิตติพจน์ อติเตโช วัดเทพลีลา 3.พระมหาธนิษฐ์ วชิรพุทฺธิ วัดนรนาถสุนทริการาม 4.พระมหากวี สิปฺปกวินฺโท วัดราชาธิวาส 5.พระมหากฤตชญา สุภาจาโร วัดสร้อยทอง 6.สามเณรปรเมศวร์ ประพิณ วัดสร้อยทอง 7.พระมหาถนอม ชยนฺโต วัดสามพระยา 8.พระมหาประภาส โชติเมธี วัดสามพระยา 9.พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี วัดสุทัศนเทพวราราม 10.พระมหาเอกชัย อภิภทฺโท วัดเสมียนนารี 11.พระมหาเอกชัย อุปวฑฺฒโน วัดหัวลำโพง 12.พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต วัดนวลจันทร์ 13.พระมหานพพร อริยญาโณ วัดอรุณราชวราราม 14.พระมหาสมชัย สญฺชโย วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 15.พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

16.พระมหาโอภาศ ฐานธมฺโม วัดศิริเสาธง จ.สมุทรปราการ 17.สามเณรปิยะนันท์ ใจซื่อ วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา 18.พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 19.พระมหาสุรพงษ์ มหาวีโร วัดหัวช้าง จ.ลพบุรี 20.พระมหานที อิสฺสริโยภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 21.สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา 22.พระมหาวรพงษ์ วรวํโส วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) จ.เชียงใหม่ 23.สามเณรธีระศักดิ์ โสมสุด วัดไร่เกาะต้นสำโรง จ.นครปฐม 24.พระเกริกสัน ป. ญาณสมฺปนฺโน วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 25.พระมหาประทีป อคฺคจิตฺโต วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร และ 26.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ทั้งนี้ จะมีการติดประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงประโยค ป.ธ.9 ที่วัดสามพระยา และวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า พอใจผลการสอบบาลีสนามหลวง แม้ชั้นประโยค ป.ธ. 9 จะได้ 26 รูป ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามากแล้ว เนื่องจากในสมัยก่อนจะมีผู้สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.9 เพียง 3-5 รูปเท่านั้น นอกจากนี้โดยภาพรวมทุกประโยคพบว่า มีจำนวนผู้ที่สอบได้มากขึ้นกว่าปี 2556 โดยปี 2556 มีสถิติผู้ที่สอบได้ทุกประโยค 3,420 รูป แต่ปี 2557 มีผู้สอบได้ถึง 4,160 รูป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้