วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.ปฏิรูปการทำงาน ดัน 'คุณธรรม' ขจัดคอร์รัปชัน

สธ.ปฏิรูปการทำงาน ดัน 'คุณธรรม' ขจัดคอร์รัปชัน

  • Share:

สธ.หารือปฏิรูปการทำงาน สร้างคุณธรรม ผลักดันกลไกการตรวจสอบ มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม จัดซื้อ-จัดจ้างที่โปร่งใส ไร้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข...


เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมตัวแทนวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายธรรมาภิบาลจากกรมวิชาการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบอภิบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข” ให้เป็นที่ยอมรับ ไร้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดหลายระดับ มีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานหลายวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการอภิบาลระบบที่มีคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สร้างกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นบรรทัดฐานให้บุคลากรทุกระดับภายในกระทรวงยึดเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ถูกต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นแนวปฏิบัติทั้งกระทรวง และเปิดโอกาสให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข และกลไกสภาที่ปรึกษาอาวุโส

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ 26 องค์กร ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลกรมต่างๆ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันออกแบบระบบกลไกการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจ ในการบริหารงานราชการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติของสถานบริการทุกระดับ ทุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรูปธรรมชัดเจน หลังจากเสร็จสิ้นจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไปโดยเร็ว.

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้