วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดยอดนายกรัฐมนตรี–2

วันเสาร์สบายๆวันนี้มาคุยเรื่อง “หลักการบริหารประเทศที่ดี” ของ นายกรัฐมนตรีก่วนจง  แห่ง รัฐฉี   กันต่อนะครับ เป็นหลักการปกครองพื้นๆที่ผู้นำทุกประเทศสามารถทำได้ ขอเพียงมีความซื่อสัตย์และ จริงใจเท่านั้น

มาดูตัวอย่างหลักการปกครองประเทศของนายกรัฐมนตรีก่วนจงกันครับ

–การมีชีวิตที่ผาสุก คือรากฐานแห่งการปกครองที่มั่นคง

–ผู้ปกครองต้องคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

–นครรัฐที่ยิ่งใหญ่ ต้องคำนึงถึงกำลังการผลิต ความเป็นอยู่ที่สงบสุขของปวงชน

–การสั่งให้ประชาชนที่ทุกข์ยาก ประพฤติตนเป็นคนดีนั้น เสมือนหนึ่งสีซอให้ควายฟัง ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

–เมื่อทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วไซร้ ความสงบเรียบร้อยก็เกิดตามมาเอง

–กษัตริย์ต้องละเว้นการกดขี่ผู้อยู่ในปกครอง เป็นหลักสำคัญในการสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ

–เมื่อชีวิตมีความสุข ผู้คนก็สนใจประพฤติธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ ทำให้การปกครองเป็นไปอย่างราบรื่น

–การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้ปกครอง การลงโทษตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องรอง

–ให้ประชาชนมีความร่มเย็นก่อน จึงยกระดับส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อจากนั้นค่อยสอนให้ยอมรับในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางเทวดา ปูชนียสถาน บรรพบุรุษ ตลอดจนลัทธิความเชื่อทางศาสนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ผู้คนจงรักภักดี วิธีการเช่นนี้จึงจะเป็นหลักการบริหารที่ดีที่สุด

สรรนิพนธ์ของ ก่วนจง ยังได้กำหนด ปัจจัย 4 ของผู้บริหาร เพื่อการดำรงอยู่ของรัฐ คือ

หลี่ จริยาวัตรที่งดงาม

ยี่ ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม

เหลียน การอภิปรายวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา

ฉื่อ ความรู้สึกสำนึกและละอายต่อบาป

ถ้าผู้คนในรัฐ ล้วนมีปัจจัย 4 ประการนี้ ก็จะไม่มีการละเมิดกฎหมาย หรือวัฒนธรรมประเพณี สังคมบ้านเมืองประเทศชาติก็จะมีแต่ความสงบสุขเรียบร้อย

แต่ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจัย 4 ประการ

ถ้าขาดไปประการหนึ่ง รัฐก็จะขาดความสงบสุข

ถ้าขาดไปสองประการ รัฐก็จะเผชิญภาวะวิกฤติ

ถ้าขาดไปสามประการ รัฐก็จะจลาจล

ถ้าขาดไปสี่ประการ รัฐก็จะดับสูญ

การขาดความสงบสุข ก็ยังมีทางแก้ไข

ในภาวะวิกฤติ ก็ยังหาทางออกได้

เกิดจลาจล ก็อาจกู้สถานการณ์ให้คืนดีได้

แต่รัฐดับสูญไปแล้ว ไม่มีทางเยียวยาใดๆได้อีก

เห็นไหมครับ หลักการปกครองประเทศ ของ นายกรัฐมนตรี ก่วนจง เมื่อ 2699 ปีก่อน ที่จริงก็ไม่ต่างไปจากความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน แต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนอย่างยิ่งในวันนี้ เพราะผู้ปกครองขาดจิตสำนึก ขาดความละอายต่อบาป ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม บ้านเมืองจึงวิกฤติอย่างที่เห็น

หลักการปกครองสำคัญอีกอย่างที่ นายกรัฐมนตรีก่วนจง  บัญญัติไว้ก็คือ “กษัตริย์จะต้องมี “คนดี” เป็นบริวาร” แผ่นดินแม้จะกว้างใหญ่ ทรัพยากรแม้จะอุดมสมบูรณ์ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผู้คนจงรักภักดี อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ การป้องกันที่ดีที่สุด “กษัตริย์ต้องมีผู้ถวายคำแนะนำที่ซื่อสัตย์ เสนอแนะแนวทางการปกครองที่เป็นธรรม”   ไม่ใช่คำแนะนำแบบ “ศรีธนญชัย”  ที่กำลังทำลายบ้านเมืองไทย อยู่ในปัจจุบัน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

21 มี.ค. 2557 09:35 21 มี.ค. 2557 09:35 ไทยรัฐ