วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมอย่างไรไม่แพ้ภัยน้ำ

สำนักระบายน้ำ กทม.เดินสายจัดโรดโชว์คนกรุงครั้งที่ 4

ตามที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์สัญจร (Road Show) “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ตามโครงการเพื่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาจัดไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำ กทม. นั้น ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 สนน.กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งสุดท้าย โดยมีนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมจัดงานเสวนาที่น่าสนใจ การเสวนาในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ไม่แพ้ภัยน้ำ” โดยคุณดรรชนี คงศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายน้ำ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และคุณธีระยุทธ สุขวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญระบบการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม Road Show “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ประชาชนถึงภัยน้ำ อาทิ สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2557 ในเขตพื้นที่ กทม. ปัญหาน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน และแนวทางแก้ปัญหาในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2557 กทม. ได้รับผลกระทบ 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตก และปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก โดยเบื้องต้น กทม.มีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน ด้วยการควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำทางฝั่งกรุงเทพตะวันตกในช่วงน้ำทะเลหนุน และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลอง รวมทั้งเปิดทางน้ำไหลเพื่อดึงน้ำเข้ามาใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรในกรุงเทพฝั่งตะวันออก.

ตามที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์สัญจร (Road Show) “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ตามโครงการเพื่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร... 21 มี.ค. 2557 04:27 21 มี.ค. 2557 04:28 ไทยรัฐ