วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดาบเลื่อนไหล

โดย สหบาท


เป็นโครงการต่อเนื่องของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการตำรวจ

มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับ รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร. มาบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบ รวมทั้งทำงานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตำรวจต่อเนื่อง 5-10 ปี เป็นโครงการต่อเนื่องที่วางไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีตำรวจต้นแบบในทุกกองบัญชาการ

พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อม และ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ หรือ “ศปก.” ในทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือให้หัวหน้าหน่วยในการติดตามสถานการณ์ บริหารงาน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

โดยเฉพาะในเรื่องขวัญและกำลังใจข้าราชการตำรวจที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.อ.อดุลย์ไม่ได้มองข้ามความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการตำรวจ

ให้ความสำคัญการช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลทายาทตำรวจในการเข้ารับราชการตำรวจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง

โดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวน

พล.ต.อ.อดุลย์ได้คิดของบประมาณจากรัฐบาลผลักดันในเรื่อง การเลื่อนไหลจากดาบตำรวจเป็นชั้นสัญญาบัตร ร.ต.ต.

สำหรับการเลื่อนไหลของเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ด.ต.ที่มีอายุ ครบ 53 ปี ที่จะได้เลื่อนไหลเป็นตำรวจสัญญาบัตรประจำปี 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องในปีนี้

การอบรมจะสิ้นสุดมีผลเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในวันที่ 1 เม.ย.57 จำนวนทั้งสิ้น 6,606 นาย และ ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ทุก บช.

จัดงานเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้เลื่อนชั้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทั่วประเทศ ในวันที่ 4 เม.ย.
ในส่วนกลาง พล.ต.อ.อดุลย์จะเป็นประธานในพิธีประดับยศที่ห้องประชุมศรียานนท์ ที่ สตช.

เป็นสิ่งที่ พล.ต.อ.อดุลย์ได้ทำมาตลอด คือการยกย่องและให้เกียรติตำรวจทุกระดับชั้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย

ทำให้ตำรวจเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม

และตำรวจมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในตัว “ผู้นำตำรวจ”.


สหบาท

20 มี.ค. 2557 13:13 20 มี.ค. 2557 13:13 ไทยรัฐ