วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ทุ่ม 45 ล้าน! ดัน รพ.ร้อยเอ็ดสู่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ

สธ.จัดงบประมาณ 45 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบที่ อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่พร้อมเปิดบริการในปี 2559 ขณะเดียวกันยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด...

วันที่ 19 มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเฝ้ารับเสด็จ

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลถวายรายงานว่า ในปีงบประมาณ 2555-2559 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศในรูปของเขตบริการสุขภาพ แบ่งเป็น 12 เขต เขตละ 5-7 จังหวัด ดูแลประชาชนในจำนวนใกล้เคียงกันเขตละประมาณ 5 ล้านคน โดยเชื่อมโยงบริการสุขภาพทุกระดับแบบไร้รอยต่อ ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง แต่ละเขตกำหนดให้มีศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคที่มีความยุ่งยาก เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด เป็นต้น สำหรับที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง ขณะนี้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 549 เตียง ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคใน 4 สาขา คือสาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ และสาขาทารกแรกเกิด เป็นศูนย์กลางรับส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักจากโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 20 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง จึงเกิดความแออัดผู้ป่วย ขณะนี้มีประชาชนในเขตอำเภอเมือง ที่อาการไม่ซับซ้อน ต้องรอคิวเข้าใช้บริการร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนและส่งต่อมาจากอำเภอต่างๆ ที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละ 1,272 คน ส่วนใหญ่เป็นมีผู้ป่วยในนอนรักษาเฉลี่ยวันละ 644 คน

ในการพัฒนาระบบบริการและลดความแออัดผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2557 นี้ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 45 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ที่สวนพยอม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บนเนื้อที่บริจาคของประชาชนจำนวน 15 ไร่เศษ เป็นสาขาของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และให้บริการผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทั่วไปโดยเฉพาะ โดยจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย กำหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลแห่งนี้จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในเขตตำบลในเมือง ที่มีจำนวน 120,000 คน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองรวม 20 แห่ง

ด้านนายแพทย์เกรียงไกร โกวิททางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม มีอาคาร 2 หลัง คือ อาคารตรวจรักษาผู้ป่วย และอาคารสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการให้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ ฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งภายหลังรักษา หรือฉายแสงจากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาล ร้อยเอ็ดรวมทั้งดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ เช่น เวชศาสตร์ครอบครัว การแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง.

สธ.จัดงบประมาณ 45 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบที่ อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่พร้อมเปิดบริการในปี 2559 ขณะเดียวกันยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด... 19 มี.ค. 2557 17:00 ไทยรัฐ