วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสค.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ10 จว.ดีเด่น

สสค. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ “10 จังหวัดดีเด่น” ต้นแบบพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษา ประสานเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัด ต่อยอดขยายผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ..

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 “10 จังหวัดแห่งความสำเร็จ เพื่อยกระดับการเรียนรู้” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ภายใต้ “โครงการติดตามและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้ของทั้ง 10 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน, ลำพูน, กำแพงเพชร, อำนาจเจริญ, สุรินทร์, ชัยภูมิ, จันทบุรี, เพชรบุรี, ภูเก็ต และยะลา

โดยภายในงานเสวนา มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จคณะทำงานจากทั้ง 10 จังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม และนำข้อสรุปที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันมานำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยในประเด็นแรก “ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในจังหวัด” นั้น ผลที่ได้รับจากการทำงานได้ทำให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เกิดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เกิดเป็นองค์กรหรือสถาบันซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานความด้านการศึกษาในท้องถิ่น

และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือเกิดกลไกการทำงานด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นในแต่ละจังหวัด ในประเด็น “ผลจากการสร้างความตระหนักและความสำคัญของการยกระดับการเรียนรู้” คณะกรรมการจากทุกได้ค้นพบวิธีการหรือกระบวนการทำงานที่จะทำให้ประชาชนหรือท้อง ถิ่นเกิดความตระหนักในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงแนวทางที่จะทำให้เกิดความ ต่อเนื่องในพื้นที่ โดยจะต้องอาศัยฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน

นายนพพร สุวรรณรุจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. กล่าวถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ว่า ทาง สสค. จะรวบรวมกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้การทำงานของทั้ง 10 จังหวัดประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาเผยแพร่เพื่อให้จังหวัดอื่นๆ ได้มองเห็นว่าการยกระดับการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่แต่ละจังหวัดสามารถทำได้ผ่านพลังของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และพลังความร่วมมือของคนในท้องถิ่น

“นอกจากจะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายออกไปในวงกว้างแล้ว สสค. ก็จะเชิญคณะทำงานจากทั้ง 10 จังหวัด มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งในระหว่างการจัดงานประชุมวิชาการอภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของพลังความร่วมมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่จะจัดขึ้นวันที่ 6 ถึง 8 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อที่จะได้บอกเล่าในสิ่งที่ทำมา วิธีการดำเนินงาน ปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัจจัยความสำเร็จ ถ่ายทอดทุกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงานของตนเองให้กับจังหวัดใหม่ๆ ได้รับทราบ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานเพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป” นายนพพร กล่าว.

สสค. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ “10 จังหวัดดีเด่น” ต้นแบบพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษา ประสานเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัด ต่อยอดขยายผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2557 16:32 18 มี.ค. 2557 17:46 ไทยรัฐ