วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมชูร่าง 'พ.ร.บ. อสม.' ยกระดับศักยภาพ อสม.ไทย

สธ.เตรียมเสนอร่าง "พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ชูกฎหมายรับรองสถานภาพและคุ้มครองอาสาฯ และส่งเสริมศักยภาพเป็นต้นแบบดูแลประชาชน...

นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ อสม. มาอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายให้เร่งพัฒนาศักยภาพของ อสม. ทั่วประเทศ เป็นแกนนำและต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2557 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้สถานะสุขภาพของตนเอง และการเข้าถึงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) เน้นการสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยงลดโรค ปรับพฤติกรรม มีการตรวจคัดกรองสุขภาพตนเอง รู้สถานะสุขภาพของตนเอง โดยการจำแนกกลุ่มและจำแนกสี รวมทั้งจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยง ลดภาวะโรคและขับเคลื่อนการดำเนินการคัดกรองป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชนของตนเองได้ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการยกระดับ อสม.ในพื้นที่ทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานในระบบเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ด้านนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่าง พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งตามระเบียบดังกล่าวนี้ มีหลักการที่สำคัญคือให้มีกฎหมายรับรองสถานภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองอาสาสมัครสาธารณสุขและส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีมาตรฐานในระบบเดียวกัน และประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินงานของอสม. ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอสม. เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานรวมทั้งระบบสุขภาพชุมชน เช่น มาตรฐานวิทยาการมาตรฐานเครือข่ายองค์กร อสม. มาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรฐาน ศสมช. เป็นต้น ซึ่งกรมฯได้มอบหมายให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ดำเนินการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของอสม.

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 10 สาขา 2.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเครือข่ายบริการ (เขต)/ภาค 10 สาขา 3.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 10 สาขา 4.อสม.ดีเด่นระดับชาติกรุงเทพมหานครและ 5.อสม.ดีเด่นระดับชาติในพื้นที่วิกฤติพร้อมการรับรองผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติแล้ว

นอกจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 57 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับอสม.ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละในพื้นที่ต่างๆ ให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการมีสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ อสม. อีกด้วย.

สธ.เตรียมเสนอร่าง "พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ชูกฎหมายรับรองสถานภาพและคุ้มครองอาสาฯ และส่งเสริมศักยภาพเป็นต้นแบบดูแลประชาชน... 18 มี.ค. 2557 15:56 18 มี.ค. 2557 17:37 ไทยรัฐ