วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุตรดิตถ์จัดงาน'วันท้องถิ่นไทย'สักการะรัชกาลที่ 5

อุตรดิตถ์จัดงาน'วันท้องถิ่นไทย'สักการะรัชกาลที่ 5

  • Share:

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557...


เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 18 มี.ค.57 ที่ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

พร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโตและมีความเข้มแข็งมา เป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2557 ใจความสำคัญว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและความผาสุกของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้