วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
19 มี.ค. 2557 05:01 น.
ฤา มท.ล่มสลาย (2)

ฤา มท.ล่มสลาย (2)

โดย ซี.12
19 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:


ศักดิ์ราชสีห์ นักปกครองที่มีสายเลือดมหาดไทยเข้มข้นแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังเป็นห่วงเป็นใยในชะตากรรมของกระทรวงในยุคปัจจุบันฝากข้อคิดมาว่า

ข้าราชการมหาดไทยปัจจุบันในตำแหน่งหลักตั้งแต่ นายอำเภอปลัดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง จะต้องตั้งสติ ทบทวนบทบาทของตนเองอย่างจริงจัง ก่อนที่ท่านจะเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้มหาดไทยล่มสลายไปด้วย

เพราะเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่านักการเมืองในกระทรวงมหาดไทยกำลังสร้างปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างชัดเจน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาโชกโชนในการเป็นผู้ปกป้องดูแลความมั่นคงภายใน เคยเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินต่อสู้กับอริราชศัตรูของแผ่นดินมา เอาเลือดทาแผ่นดินเป็นเกียรติประวัติลือเลื่องมาแล้ว จะต้องมีบทบาทในการหยุดยั้งความเหิมเกริมอันนั้น

ข้าราชการกระทรวงตำแหน่งหลักๆ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นหลักของแผ่นดิน ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะนิ่งดูดายให้มหาดไทยล่มสลายลงต่อหน้าต่อตาได้อย่างไร

แต่ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอส่วนหนึ่งที่ทำตัวเป็น นักการเมืองท้องถิ่น ไปแล้วเต็มตัว ประพฤติตนผิดทำนอง คลองธรรมในฐานะข้าราชการประจำอย่างไร้ศักดิ์ศรี เริ่มจากการได้มาซึ่งตำแหน่งโดยการซื้อตำแหน่งทำลายระบบคุณธรรมอย่างรุนแรง โดยการเข้าเป็นพรรคพวก รับใช้นักการเมืองผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย รับใช้นักการเมืองมากกว่าดูแลประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่านี้ แม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เท่ากับส่งผล ให้ปลาในข้องทุกตัวเน่าเหม็นไปด้วย

พวกเราเป็นข้าราชการบำนาญซึ่งยังคงเฝ้าติดตามดูการทำงานของชาวมหาดไทยมานาน เห็นว่า การที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพ เป็นข้าราชการประจำไม่ใช่นักการเมือง หากเราทำตัวเป็นนักการเมืองแล้วไซร้ ประชาชนในจังหวัดของท่านจะพึ่งใครได้
สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนซึมซับการเมืองการปกครองจากสื่ออย่างกว้างขวาง นับวันที่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่เป็นตัวกลางระหว่างราชการส่วนกลาง กับราชการส่วนท้องถิ่น จะลดความชอบธรรมลงทุกวันในสายตาของประชาชน

การจะอธิบายถึงความสำคัญของราชการบริหารส่วนภูมิภาคว่า ยังจำเป็นอย่างไรในอีกถึง 1-2 ทศวรรษนี้เป็นเรื่องยาก ดังนั้น หากผู้ว่าราชการจังหวัดยังทำตัวเป็นนักการเมืองมากกว่าข้าราชการประจำมืออาชีพเช่นนี้ ยิ่งจะเป็นการเร่งเร้าให้ยุบราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร็วยิ่งขึ้น

ชาวมหาดไทยบำนาญจึงขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวได้คิดไตร่ตรองดูให้รอบคอบ

ชาวมหาดไทยที่จงรักภักดีต่อแผ่นดินจะต้องร่วมกันประกาศเจตนารมณ์อย่างกล้าหาญ และมีเกียรติเฉกเช่นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไปแล้ว.


“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้