วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิเชียร' เปิดงาน 'วันสังคมสงเคราะห์โลก'

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2557...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 57 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2557 เรื่อง "งานสังคมสงเคราะห์กับการแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมและเศรษฐกิจ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ International Federation Of Social Worker กำหนดให้วันอังคารที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก และเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพราะจะทำให้กระบวนการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เกิดการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกควบคู่กันไป กระทรวงการพัฒนาสังคมฯในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดการสวัสดิการสังคมในการส่งเสริมบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาบทบาท การทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในระดับประเทศและในระดับโลกในแต่ละปี

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์โดยในปี 2556 กระทรวงฯ ได้ประสบความสำเร็จในการร่วมกับสมาคมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในการผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และได้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงฯได้ริเริ่มและผลักดันจนเกิดปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่พลเมือง อาเซียน และในปี 2557-2558 ประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน และฐานะที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานภาคีความร่วมมืออาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์ ในการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการนั้นได้มีการพัฒนาระบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญ คือ การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม หรือ OSCC ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น

"สำหรับงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง "งานสังคมสงเคราะห์กับการแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมและเศรษฐกิจ" และเรื่อง "บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมและเศรษฐกิจ" อีกทั้งมีการนำเสนอและระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมในเรื่อง "สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์" และเรื่อง "ความคาดหวังต่อบทบาทของภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน" อีกด้วย นายวิเชียร กล่าวตอนท้าย.

 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2557... 18 มี.ค. 2557 12:39 18 มี.ค. 2557 14:36 ไทยรัฐ