วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ม.ศรีปทุม' ลุยผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่โลกธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลุยผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานจริงในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ดึงผู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ...

ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานจริงในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยการดึงผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตร และเน้นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ อาทิ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นการให้นักศึกษาทำงานจริงผ่านโครงการสหกิจศึกษา ซึ่ง ม.ศรีปทุม มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2556"

นอกจากนี้ คณะยังปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งความต้องการบุคลากรคุณภาพจะเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากการบริหารธุรกิจนั้นเป็นศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

"มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลคุณภาพสู่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี "บริหารธุรกิจบัณฑิต" สาขาวิชาการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและทิศทางของโลกธุรกิจปัจจุบันให้มากที่สุด โดยเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดทันสมัย มีความรู้ความสามารถทั้งด้านไอทีและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และประเทศคู่ค้าอื่นๆ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อแข่งขันในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว"

นอกจากนั้น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ยังกล่าวอีกว่า ในปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์ฯ ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อผลิตบุคลากรป้อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในโซนอีสาน โดยจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ หรือ "Hub of ASEAN" ที่สำคัญของภูมิภาค

ด้านการผนวกรวมความรู้ทางวิชาการเข้ากับความต้องการที่แท้จริงในตลาดแรงงาน ที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ที่จะทำงานในสายอาชีพได้ทันที หลังจากจบการศึกษานั้น คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง SPU Investment Center by AIRA (SICA) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในธุรกิจการเงิน หรือตลาดทุนให้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นอกจากนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ ยังจะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในสาขาที่ตนเรียนอีกด้วย

"ในส่วนของคณาจารย์นั้น เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับภาคธุรกิจ โดยคณาจารย์ของเราจะเข้าไปมีบทบาทในการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือให้คำปรึกษาในองค์กรธุรกิจต่างๆ ในขณะเดียวกัน คณาจารย์ก็จะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจในธุรกิจนั้นๆ มาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งทำให้คณาจารย์ของเรานั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ในโลกธุรกิจ เราจึงมั่นใจว่าคณะของเรามีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพร้อมในการแข่งขันในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกจ้าง หรือเจ้าของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงระดับอาเซียน แต่ยังสามารถก้าวไกลถึงระดับโลกด้วย" คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าว

ผศ.ดร.รวิภา กล่าวอีกว่า การปรับตัวที่รวดเร็ว รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษา จึงถือเป็นอาวุธสำคัญของบัณฑิตยุคนี้ ในการที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่า บัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในวันนี้ และในอนาคตอย่างแน่นอน.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลุยผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานจริงในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ดึงผู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ... 18 มี.ค. 2557 10:56 19 มี.ค. 2557 16:50 ไทยรัฐ