วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรมการศาสนา'ชู'ศูนย์พระพุทธฯวันอาทิตย์'หนุนคนไทยรู้หนังสือ

กรมศาสนาหนุนตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ทั่วประเทศ 4, 100 แห่ง สนับสนุนความรู้ให้คนไทยอ่านออก-เขียนได้เพิ่ม...

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชากรไทยและเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ามีคนไทยที่ไม่รู้หนังสือทั้งเด็กเยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุมีจำนวนกว่า 5 แสนคน จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นว่าในปัจจุบัน ศน.มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) อยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 4,100 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับสอนและเติมเต็มความรู้ให้คนอ่านออก เขียนได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตลอดจนวิชาเสริมที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น วิชานาฏศิลป์ ดนตรี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ

ขณะนี้ได้มีการเปิดสอนในวัดทุกวันหยุดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ที่สำคัญส่งเสริมให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือได้อ่านออกเขียนได้ นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในปีนี้ ศน.สั่งยกระดับบทบาทของศูนย์ ศพอ. ใหม่ โดยเพิ่ม 2 บทบาท ได้แก่ 1.จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอ่านออก เขียนได้ รองรับกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ และ 2.ให้บูรณาการความรู้ในมิติศาสนากับความรู้พื้นฐานต่อการดำรงชีวิตโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาเยาวชนและเน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานได้เรียน

โดยให้ ศพอ. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดภูมิปัญญาเสริมรายได้ มีการบรรยายธรรมหรือจัดเทศนาธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทั้งครอบครัว มีความเพียรความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา ตลอดจนเรียนรู้วิถีพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเองได้.

กรมศาสนาหนุนตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ทั่วประเทศ 4, 100 แห่ง สนับสนุนความรู้ให้คนไทยอ่านออก-เขียนได้เพิ่ม... 17 มี.ค. 2557 16:45 17 มี.ค. 2557 19:24 ไทยรัฐ