วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
18 มี.ค. 2557 05:00 น.
ฤา มท.ล่มสลาย (1)

ฤา มท.ล่มสลาย (1)

โดย ซี.12
18 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นไปของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีมากมายนักหนา จึงมีหลากหลายความเห็นส่งผ่านมาให้ช่วยสะท้อนกลับ

อย่างวันนี้ข้าราชการฝ่ายปกครองระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตที่มีฝีไม้ลายมือทางหนังสือขอใช้ชื่อว่า ศักดิ์ราชสีห์ ในการแสดงความห่วงใยโดยบอกมาว่า

มหาดไทยดำรงคงความเป็นกระทรวงหลักของแผ่นดินมาตั้งแต่ประเทศยังไม่ได้เป็นรัฐชาติจวบจนจัดตั้งเป็นกระทรวงมหาดไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 โดยมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นปฐมเสนาบดี และคงยังความเป็นกระทรวงหลักของแผ่นดินในด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยฝ่ายพลเรือน ควบคู่กับฝ่ายทหาร

หนึ่งร้อยยี่สิบปีมหาดไทยเพิ่งผ่านไป และกำลังก้าวสู่หนึ่งร้อยยี่สิบสองปี เรามีเสนาบดีหลายท่านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มากด้วยบุคลิกภาพทางบารมีเป็นที่น่าเลื่อมใส เกรงขามของชาวมหาดไทย และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน มีวาจาอดออม ลั่นวาจาออกมาแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาเลื่อมใส

ถึงวันนี้ เรามีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไม่อาจนำพากระทรวง ทำงานหลักของแผ่นดิน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงในประเทศได้ ตรงกันข้ามกลับเป็นฝ่ายที่เป็นเนื้อเดียวกับกลุ่มผู้ต้องการล้มล้างสถาบัน แบ่งแยกประเทศ และการฉ้อราษฎร์บังหลวง

จึงเป็นไปได้ที่กระทรวงมหาดไทยอาจถึงกาลล่มสลายลงในสมัยนี้ ล่มสลายในแง่ของบทบาทหน้าที่ด้านความมั่นคงที่อ่อนด้อยลง ล่มสลายในแง่ของความศรัทธา เชื่อถือ เป็นการเป็นกระทรวง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีแนวโน้มการล่มสลายของกระทรวง คือการประพฤติปฏิบัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นเสาหลักของกระทรวง

เราเคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ครองตน ครองใจประชาชน ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนอย่างใกล้ชิด เป็นข้าราชการประจำที่คานอำนาจกับตำรวจ อัยการ เพื่อผดุงความยุติธรรม และสามารถคานอำนาจกับนักการเมืองได้

เมื่อก่อนนี้ระบบแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยังทรงคุณธรรม แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ปราศจากการซื้อขายตำแหน่ง ลองเอ่ยชื่อ ผู้ว่าฯ ไปถึงปลัดกระทรวง เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ละคนนั้นมากด้วยความเก่งกล้าสามารถบารมีสูงอย่าง นายพ่วง สุวรรณรัฐ นายอนันต์ อนันตกูล นายวิญญู อังคณารักษ์ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร นายชำนาญ พจนา นายสมพร กลิ่นพงษา นายธวัช มกรพงศ์ ฯลฯ ล้วนเป็นที่เคารพยกย่อง

แต่วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนมาจากการเป็นคนของนักการเมือง หลายรายซื้อตำแหน่ง หลายรายกลายเป็นผู้ซ่องสุมกำลังพลผู้สนับสนุนรัฐบาลที่แต่งตั้งแม้จะเป็นกลุ่มก้อนที่คิดแยกแผ่นดินและล้มล้างสถาบัน

หากผู้ว่าฯยังประพฤติตนเป็นนักการเมืองวิ่งเต้นเกาะแข้งขานักการเมือง วิ่งซื้อตำแหน่งและส่งส่วยให้แต่งตั้ง ไม่ไยดีกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผู้ว่าฯคงต้องมาจากการเลือกตั้งแน่นอน

กระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมา 122 ปี คงจะถึงกาลล่มสลาย ลงในปีสองปีนี้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้