วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาเกษตรกรแห่งชาติ หนุนขึ้นทะเบียนองค์กรการเกษตร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ หนุนขึ้นทะเบียนองค์กรการเกษตร

  • Share:

สภาเกษตรกรแห่งชาติ หนุนขึ้นทะเบียนองค์กรการเกษตร เพื่อโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตร...

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า  สภาเกษตรกรแห่งชาติแห่งชาติ ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร สิทธิองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตัวแทนองค์กรเกษตรกรยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม สถาบันเกษตร หรือคณะของเกษตร ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตร ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร แห่งชาติ พ.ศ.2553 เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์นิคม กลุ่มสหกรณ์ประมง หรือกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่มีเกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 100 คนทั่วไป มีที่ตั้งเป็นสำนักงาน หรือที่ทำการเป็นหลักแหล่งชัดเจน

สำหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ของตนเอง โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร , สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร , สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรม ของสถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร , สำเนาการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายชื่อคณะกรรมการ กรณีการยื่นคำขอของสถาบันเกษตร ตามแบบ ทอก.2 , บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิก กรณีการยื่นคำขอของคณะของเกษตร ตามแบบ ทอก.3 , สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตร ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ www.nfc.or.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้