วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศักดิ์ศรีบัวแก้ว

โดย ซี.12

ความเคลื่อนไหวของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่เป็นไปในกระทรวงเรื่องที่ฝ่ายการเมืองพยายามใช้อำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหาของตัวเองที่ขาดความชอบธรรมมากกว่าปัญหาของชาตินั้น

หลังจากมีการเข้าชื่อกันยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารละเลิกการกระทำอันไม่เหมาะสมไปแล้ว มีการออกเอกสารเผยแพร่ไปในหมู่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่สะท้อนถึงจุดยืนและความเป็นมืออาชีพของชาวบัวแก้วส่วนใหญ่ จึงขอนำมาบันทึกไว้เป็นหลักเป็นฐานดังนี้

“ตามที่ได้มีความพยายามเชื้อเชิญให้รัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ เช่น การเชิญหรือเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆมีท่าทีต่อสถานการณ์ภายในประเทศ การเชิญเลขาธิการสหประชาชาติเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย ฯลฯ นั้น

พวกเราเห็นว่า ปัญหาการเมืองภายในประเทศต้องแก้ไขด้วยกระบวนการภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตามกฎหมายหรือการเจรจา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง เคารพกฎหมายและปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประเทศไทยเป็นชาติที่มีเอกราชมาช้านาน เราภูมิใจในความเป็นเอกราช บรรพบุรุษของเราได้เสียสละและต่อสู้เพื่ออธิปไตยของชาติ และดำเนินวิเทโศบายที่ดีกับนานาประเทศ จึงทำให้เราธำรงความเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ที่ผ่านมาไทยได้ยึดมั่นในหลักการที่ไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในมาโดยตลอด ซึ่งหลักการสำคัญนี้ยังเป็นรากฐานสำคัญในการก่อตั้งอาเซียนที่ไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งมีส่วนร่วมสร้างและผลักดันอย่างสำคัญ นอกจากนี้ สหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่หลักในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศและธำรงรักษาสันติภาพ ก็ได้ยึดถือหลักการที่จะไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน

การเชิญเลขาธิการสหประชาชาติให้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในประเทศ รวมทั้งความพยายามเชื้อเชิญหรือเรียกร้องให้รัฐบาลต่างประเทศมีท่าทีใดๆต่อสถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบั่นทอนความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระและระบบยุติธรรมของประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของไทย จึงขัดต่อหลักการข้างต้น ทำลายความภูมิใจและหลักการที่ไทยยึดถือ ทั้งยังอาจสร้างพันธกรณีต่อประเทศไทยในอนาคต  นอกจากนี้  ในส่วนของพวกเราถือเป็นการกระทำที่ขัดกับจรรยาบรรณและหลักการทางวิชาชีพที่นักการทูตของไทยได้ปกป้องมาโดยตลอด

ประเทศไทยได้มีบทบาทนำในการเมืองระหว่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับว่า การต่างประเทศของไทยพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ การเชิญเลขาธิการสหประชาชาติมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองแสดงถึงความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสหประชาชาติและเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งขณะนี้มีภาระแก้ไขปัญหาพิพาทระหว่างประเทศและสถานการณ์รุนแรงหลายแห่ง จึงเป็นเรื่องน่าอับอายที่ไทยซึ่งกำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ได้แสดงให้ประเทศต่างๆเห็นความไร้วุฒิภาวะ และความไร้ศักยภาพของไทยที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง รวมทั้งแสดงความไม่พร้อมของประเทศไทยที่จะรับผิดชอบภาระทางด้านการรักษาความมั่นคงและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือน้อยลง

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติความพยายามที่จะให้องค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในประเทศ และไม่กระทำการใดๆกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง”

ขอสนับสนุนการเรียกร้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาวบัวแก้วในครั้งนี้

“ซี.12”

16 มี.ค. 2557 10:00 16 มี.ค. 2557 10:00 ไทยรัฐ