วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาคมนักข่าวฯ จัดเสวนาต่อยอดยุทธศาสตร์สู่อาเซียน

สมาคมนักข่าวฯ จัดเสวนาต่อยอดยุทธศาสตร์สู่อาเซียน

  • Share:

สมาคมนักข่าวฯ จับมือสมาคมนักข่าวอาเซียน ร่วมกับภาคี จัดประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อต่อยอด 'ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์' ตอน Asean Journalism and Education…

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2557 และการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 6 ตอน Asean Journalism and Education โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวอาเซียน คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)

 

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทำความเข้าใจเพื่อนอาเซียนด้วยกัน เป็นฐานสำคัญในการรับรู้และโอกาส ซึ่งที่ผ่านมา แม้สื่อมวลชนจะได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศเพื่อนบ้าน แต่การรับรู้และความเข้าใจต่อประเทศเพื่อนบ้านน้อยมาก เหมือนถูก “ม่านอคติ” ที่ปิดโอกาสการรับรู้ ทำความเข้าใจ ซึ่งความเข้าใจและความรู้นั้น จะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของนักข่าว ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในปี 2558 ได้ ทำให้สมาคมนักข่าวฯ เห็นความสำคัญของสมาคมนักข่าวอาเซียนประเทศเพื่อนบ้าน จึงเกิดหลักสูตรอาเซียน เพื่อให้เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นการดูงาน สัมผัสเรียนรู้ของจริง ให้เห็นการเชื่อมโยงในมิติต่างๆ พื้นฐานด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ เรียนภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาจีน มลายู อินโดนีเซีย ภาษาพม่า

"ปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ระดับสมาคมระหว่างอาเซียน พม่ากับไทย มีการดูงานที่ต่างๆ แลกเปลี่ยน เชิญนักธุรกิจมาคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์ (Mega Project) ทั้งหมด การเปิดเผยข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล จะทำร่วมกัน อีกอย่างการฝึกอบรมทำหนังสือพิมพ์รายเดือน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ มีการจัดแลกเปลี่ยนการอบรม ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้จะมีความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวในอาเซียน จะมีการดูงานประเทศเพื่อนบ้านระหว่างสมาคมนักข่าวฯ ให้มากขึ้น คิดจะทำและต้องลงมือทำเกี่ยวกับอาเซียน เคารพอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ละลายอคติ และสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพช่วยกันเติมศักยภาพตรงนี้ต่อไป" นายประดิษฐ์ กล่าว

ทางด้าน รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงโอกาสของสื่อและการศึกษาด้านสื่อในประเทศอาเซียน ว่า การมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มี 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ที่เน้น AEC เพราะเป็นรูปธรรมสูง เนื่องจากอาเซียนกำลังเติบโต เชื่อมโยงกันในหน่วยย่อยทั้งการค้าขาย ต่อไปจนถึงการผลิต

นอกจากนี้ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีความหลากหลายของโครงสร้างและเศรษฐกิจ ทั้งเชิงขนาดและโครงสร้างอย่างมาก รวมทั้งความเชื่อเรื่องสังคม ศาสนา ความหลากหลายเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญ ในการเชื่อมโยม Commitment ได้ ตลอดจนโครงสร้างทางการเมืองของอาเซียน มีความแตกต่างและเริ่มมีการเปิดตัวทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านและโลก รวมถึงตัวแปรเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยระหว่างประเทศ

 

"ความหลากหลายนำมาสู่ 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งและความเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรม ตรงนี้เราต้องแปรผลด้านลบเป็นด้านบวก ซึ่งกลุ่มบุคคลที่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือ สื่อมวลชน ที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมความหลากหลายระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยที่สื่อ ต้องทำหน้าที่ในการรายงานความเป็นจริง แต่สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่น คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาเซียนต่างๆ การเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งบวกลบ พลวัตความเปลี่ยนแปลงมีมากเป็นพิเศษ การตีโจทย์และได้ข้อมูลมา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วรายงานให้ได้ทัน สถานการณ์สู่ความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งขณะนี้ทุกชาติเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยกันอย่างกระตือรือร้น ทุกชาติเริ่มตื่นตัวกันมากแล้ว" รศ.ดร.สมภพ กล่าว

รศ.ดร.สมภพ ยังอีกว่า สิ่งที่พัฒนาความสามารถในการเห็นใน 5 เรื่อง เห็นก่อน เห็นไกล (ความเป็นมาเป็นไปของความสัมพันธ์) เห็นกว้าง (อนาคต 10 ประเทศที่จะเปลี่ยนไป) เห็นลึก เห็นหลากมิติ (ความสัมพันธ์ปัญหาทุกมิติ)

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาและอภิปราย ในหัวข้อ "วิชาชีพสื่อในประชาคมอาเซียน” โดย น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ ผู้สื่อข่าวอาวุโสบางกอกโพสต์, Wisnu T Hanggoro, Project manager SEAPA นายนเรศ เหล่าพรรณราย เลขาธิการชมรมนักข่าวอาเซียน และ น.ส.นุชหทัย โชติช่วง หัวหน้าข่าวต่างประเทศ เนชั่นทีวี และการอภิปราย หัวข้อ “วิชาการวิชาชีพสื่อสื่อสู่มวลชนอาเซียน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เมธาวี แก้วสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.มาริษา สุจิตวณิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้