วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โพล'ชี้ อีกนานการเมืองวุ่นวายถึงจะยุติ

"ดุสิตโพล" ชี้ การเมืองวุ่น เหตุนักการเมืองมุ่งชิงอำนาจ ต่างฝ่ายต่างตกลงกันไม่ได้ 58.94% ระบุอีกนานกว่าจะยุติความขัดแย้ง...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,178 คน ในหัวข้อ "ความคาดหวังของประชาชน ต่อการยุติความวุ่นวายของการเมืองไทย" สรุปผลดังนี้

ถามว่า ประชาชนคิดว่า ทำไม? “การเมืองไทย” จึงมีความวุ่นวายยาวนาน

ประชาชนเกินครึ่ง 57.62% ระบุว่า นักการเมืองต่างมุ่งหวังแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ตลอดเวลา รองลงมา 17.73% ตอบว่า แต่ละฝ่ายต่างมีความเห็น มุมมองที่แตกต่างกัน ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ 14.13% ระบุมาจากความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี 7.20% ระบุการไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บทลงโทษไม่เด็ดขาด และ 3.32% มองว่าการเมืองไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” จะยุติความวุ่นวายได้เมื่อใด?

ประชาชน 58.94% ตอบว่า "คงจะอีกนาน" เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนาน ยังหาข้อยุติไม่ได้ ยังไม่สามารถหาคนกลางที่จะมาเจรจาหาข้อยุติของปัญหาได้ การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่จบสิ้น 30.24% ตอบว่า "ไม่แน่ใจ" เพราะสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยังไม่เห็นทางออกของปัญหาที่ชัดเจน หาข้อสรุปได้ยาก ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน ส่วนประชาชน 10.82 ตอบว่า "คงจะเร็วๆ นี้" เพราะสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น การชุมนุมมีความรุนแรงลดลง การพิจารณาคดีต่างๆ ทางการเมืองมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ถามว่า ประชาชนมีความหวังต่อ “การยุติความวุ่นวายทางการเมือง” หรือไม่?

ประชาชน 65.33% ตอบว่า "มีความหวัง" เพราะอยากเห็นการเมืองไทยพัฒนาในทางที่ดีขึ้น บ้านเมืองจะได้เจริญก้าวหน้า อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ถ้ามีคนกลางเข้ามาช่วยเจรจา ก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง 34.67% ตอบว่า "ไม่มีความหวัง" เพราะยังไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมานาน ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน นึกถึงแต่พวกพ้อง สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

เมื่อถามว่า ประชาชนจะมีส่วนช่วยให้ “การเมืองไทย” ยุติความวุ่นวายได้อย่างไรบ้าง?

ประชาชน 34.29% ตอบว่า ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นพลเมืองดี 33.14% ไม่สนับสนุนความขัดแย้ง ไม่สร้างความเดือดร้อน และความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง 18.86% มีสติ รับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 10.28% ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเป็นกลาง 3.43% แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่ดี และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองไทย

"ดุสิตโพล" ชี้ การเมืองวุ่น เหตุนักการเมืองมุ่งชิงอำนาจ ต่างฝ่ายต่างตกลงกันไม่ได้ 58.94% ระบุอีกนานกว่าจะยุติความขัดแย้ง... 14 มี.ค. 2557 10:42 14 มี.ค. 2557 11:51 ไทยรัฐ