วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สช.ไฟเขียวอาชีวะเอกชน รับเด็กภาคเรียนที่ 2 ได้

สช.ออกประกาศอนุญาตให้อาชีวศึกษาเอกชนรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ได้ เริ่มปีการศึกษา 2557 หวังดึงคนเรียนสายอาชีวะมากขึ้น รวมถึงเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดแรงงาน...

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงการลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ว่า สาระสำคัญของประกาศ คือ อนุญาตให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายละเอียดไว้ว่า โรงเรียนที่จะเปิดรับนักเรียนใหม่ ต้องเปิดกิจการถูกต้องเป็นปกติและสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลและประเมินผลถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งการรับนักเรียนจะอนุญาตเฉพาะสาขาวิชา หรือสาขางานที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนอยู่แล้วเท่านั้น อีกทั้งต้องมีห้องเรียนเพียงพอและให้รับนักเรียนไม่เกินความจุสูงสุดที่กำหนดไว้ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ความจุห้องละไม่เกิน 45 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ความจุห้องละไม่เกิน 45 คน ส่วนโครงการที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน

อย่างไรก็ตาม การรับนักเรียนใหม่ให้รับได้ หลังจากโรงเรียนได้รับอนุญาตแล้ว และรับได้ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.ของทุกปี โดยหลักสูตร ปวช.ให้รับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ซึ่งประสบปัญหาจบการศึกษาระหว่างปี จนไม่สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1ได้ ส่วนระดับ ปวส.ให้รับเฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบปกติ หรือทวิภาคี เท่านั้น

สำหรับการจัดการศึกษาและเวลาเรียน โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มนี้ แยกต่างหากจากนักเรียนที่รับเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยให้ใช้แผนการเรียนที่จัดไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนมาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตกำลังออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันด้วย.

สช.ออกประกาศอนุญาตให้อาชีวศึกษาเอกชนรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ได้ เริ่มปีการศึกษา 2557 หวังดึงคนเรียนสายอาชีวะมากขึ้น รวมถึงเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดแรงงาน... 14 มี.ค. 2557 09:37 14 มี.ค. 2557 10:15 ไทยรัฐ