วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรมควบคุมโรค'เปิดเวทีต่อยอดปลอดโรคปลอดภัยสู่ภูมิภาค

กรมควบคุมโรคจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2557 พร้อมประกาศ 59 รางวัลบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น เน้นต่อยอดองค์ความรู้สู่ภูมิภาค...

วันที่
13 มี.ค. 57 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รับพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล รวมทั้งสิ้น 59 รางวัล แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรค และองค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 นี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นกรมวิชาการได้มีการจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติมายาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการจัดงานทุก 2 ปี โดยในปีนี้จัดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ในหัวข้อร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรคปลอดภัยระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ เป็นเวทีสำหรับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมทั้งยังเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลกและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรางวัลกับสหประชาชาติ

กิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง จำนวน 18 ราย และองค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 41 ราย ประกอบด้วย รางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งที่มีผลงานชนะเลิศใน 18 เขตตรวจราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 18 ราย รางวัลทีมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 15 เครือข่าย รางวัลหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 4 ภาค ประจำปี 2556 จำนวน 4 หมู่บ้าน และรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น จำนวน 4 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายทางวิชาการ เช่นโรคไม่ติดต่อที่ต้องจับตามองของภูมิภาค” “หมอกควัน : บทพิสูจน์ความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนและการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการเดินทางและท่องเที่ยวในยุค AEC” เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมยังประกอบด้วย ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก อาจารย์จากมหาวิทยาลัย นักวิชาการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 1,500 คน

สำหรับผลงานวิชาการ หรือ กระบวนการทำงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่นต่างๆ เช่น หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 4 ภาค กรมควบคุมโรคก็จะขยายผล โดยนำวิธีการดำเนินงานหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงดีเด่นไปใช้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เป็นต้น ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการความรู้ โทร 0-25903251-3 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์โสภณกล่าว.

กรมควบคุมโรคจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2557 พร้อมประกาศ 59 รางวัลบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น เน้นต่อยอดองค์ความรู้สู่ภูมิภาค... 13 มี.ค. 2557 16:13 13 มี.ค. 2557 17:14 ไทยรัฐ