วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ลำพูน' ประกาศภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือ

จังหวัดลำพูนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง แล้ว 6 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่าแสนคน ด้านจังหวัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง แล้ว 6 อำเภอ จาก 8 อำเภอ คือ อ.เมืองลำพูน บ้านธิ ลี้ บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง และแม่ทา ยกเว้น อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.ป่าซาง พื้นที่ประสบภัยแล้ง 20 ตำบล 261 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 30,155 ครัวเรือน 100,767 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต พืชผลการเกษตรได้รับผลกระทบ เป็นพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว พริก ต้นหอม ผักกาด พืชสวน ได้แก่ ลำไยและมะม่วง รวม 33,146 ไร่ สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ เป็นวัว ควาย สุกร และเป็ด รวม 33,146 ตัว

ทางจังหวัดลำพูนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภาวะความแห้งแล้ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างถังเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ขุดสระ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน รวมถึงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสุวรรณ กล่าวต่อว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2557 เริ่มกลางเดือน ก.พ. และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พ.ค. และคาดการณ์ว่า ปริมาณฝนรวมจะมีค่าใกล้เคียงกับปี 2556 อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนมีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งทุกปี เนื่องจากธรรมชาติถูกทำลายไปมาก การฟื้นฟูป่าไม้ยังไม่ได้ผลสมบูรณ์ ทำให้พื้นดินดูดซับน้ำได้น้อย

นอกจากนี้ แหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น้ำ ส่วนใหญ่เกิดการตื้นเขิน ทำให้กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย ประกอบกับจังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณมาก อาจส่งผลให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูนจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำพูน ปี 2557 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963 ประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่.

จังหวัดลำพูนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง แล้ว 6 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่าแสนคน ด้านจังหวัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน... 13 มี.ค. 2557 14:10 13 มี.ค. 2557 14:30 ไทยรัฐ