วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ลงพื้นที่วางแผน 'พัฒนาคุณภาพการศึกษา' เขตพื้นที่สูง-ชายแดน

'จาตุรนต์' ลงพื้นที่ภาคเหนือ วางยุทธศาสตร์จัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปี พ.ศ.2558-2561ชี้ยังพบปัญหาจำเพาะของพื้นที่ ทั้งภาษาถิ่นที่แตกต่าง สภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดาร รวมถึงขาดแคลนอุปกรณ์ ระบุ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องส่งเสริมอ่านเขียนภาษาไทยเป็นหลักก่อน...


นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พล.อ.วิชิต ศาทรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงราย เขต 1-3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 36

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟังความเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 ซึ่งหวังจะก่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ตลอดจนช่วยให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อไป

ขณะที่นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นนโยบายในภาพรวม และจากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลายเรื่อง เช่น เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ซึ่งมีจำนวนมากนั้น ประเทศไทยต้องให้ความสนใจและความสำคัญกับสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศ ปฏิญญาจอมเทียนในเรื่องการศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All) ซึ่งเป็นเรื่องในภาพรวมด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษาในพื้นที่สูง ชายขอบ และชายแดน จะมีเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะจำนวนมาก ตามสภาพของภูมิประเทศ ความลำบาก ทุรกันดาร ความขาดแคลนในทุกๆ ด้าน และที่สำคัญคือ ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งพบว่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ที่หลากหลาย อยู่ร่วมกันของคนหลากหลายวัฒนธรรมก็มี อยู่ร่วมกันจำนวนมากของผู้ที่มีวัฒนธรรมและภาษาร่วมกันก็มี ฉะนั้น ในลักษณะพิเศษอย่างนี้ จะดูแลผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะนี้ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันได้อย่างไร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพได้อย่างไร

ทั้งนี้ ประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญ คือ การสอนภาษาไทย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ แม้จะมีองค์ความรู้อยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังให้ได้ผล เนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆ ต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แต่หากเราสอนภาษาไทยไม่ได้ดีตั้งแต่ต้น หรือตลอดทาง การจะให้เด็กได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดีก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือกัน การดูแลอุดหนุนและให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนเล็กๆ โรงเรียนในที่ลำบาก สามารถได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น มากกว่าการจะพึ่งพาอาศัยเฉพาะเงินอุดหนุนรายหัว

"ผมไปโรงเรียนบ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ป.6 มีนักเรียน 1,087 คน เป็นชาวไทยอาข่า จีน ไทใหญ่ มูเซอ ลั้วะ และลีซอ มีครูประจำการ 39 คน พนักงานราชการ 2 คน และครูอัตราจ้าง 4 คน โรงเรียนนี้ มีจุดเด่นที่การจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้น ป.1-6 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ School Online ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ English Programs และภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนเนื้อหาก่อนและหลังเรียนได้ ใช้สอนแทนครูในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อสอบ Online เพื่อวัดและประเมินผลตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมชนเผ่า การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส เช่น จัดอาหารสำหรับเด็กที่พักนอน มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้กว่า 20 กิจกรรม อาทิ ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ชุมนุมวัฒนธรรมชนเผ่า ชุมนุมอ่านออกเขียนคล่องอีกด้วย " นายจาตุรนต์ กล่าว.

'จาตุรนต์' ลงพื้นที่ภาคเหนือ วางยุทธศาสตร์จัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปี พ.ศ.2558-2561ชี้ยังพบปัญหาจำเพาะของพื้นที่ ทั้งภาษาถิ่นที่แตกต่าง สภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดาร รวมถึงขาดแคลนอุปกรณ์ ระบุ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องส่งเสริมอ่านเขียนภาษาไทยเป็นหลักก่อน... 13 มี.ค. 2557 12:41 13 มี.ค. 2557 13:50 ไทยรัฐ