วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ปั้นยุทธศาสตร์อัพเกรด 32 เมืองหน้าด่านรับอาเซียน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองหน้าด่าน 32 แห่ง รองรับเปิดอาเซียน พร้อมเผย 3 แนวทางระยะสั้น ศึกษาผลกระทบต่อชุมนุม ทำเวทีประชาพิจารณ์ และจัดกิจกรรมนำร่อง...

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ( วธ.) กล่าวว่า จากการที่ วธ. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนในส่วนของเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม เพืิ่อรองรับการหลั่งไหลของประชากรประเทศอาเซียนที่มีความแตกต่างและความหลาก หลายทางวัฒนธรรม โดย วธ. มีนโยบายพัฒนาเมืองหน้าด่านทั้ง 32 ด่านทั่วประเทศ เบื้องต้นมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 1 ล้านบาท รวม 4 ล้านบาท

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า ในระยะเริ่มแรก วธ. มีแนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 แนวทาง 1. ศึกษาวิจัยผลกระทบทางด้านชุมชนและวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม โดยจะขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นดำเนินการ 2. จัดทำประชาพิจารณ์หรือจัดเวทีประชาคมวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม 3. การจัดกิจกรรมนำร่องด้านศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้บุคลากรศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศพม่าที่เป็นเมืองต้นแบบในการบริหารจัดการเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมในต่างประเทศ

“ส่วนโครงการระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมใน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เนื่องจากเมืองหน้าด่านเปรียบเสมือนประตูต้อนรับแขก ทำให้เกิดสังคมต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ วธ. จะต้องเข้าไปจัดกิจกรรมอย่างไรให้เป็นสังคมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ทำแผนงานแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคต ทั้งความขัดแย้ง หรือภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ และ 3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของ วธ.ในการสร้างรายได้โดยใช้เมืองหน้าด่านเป็นช่องทาง อาทิ การจัดกิจกรรมนำเสนอสินค้าโอทอปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงความเป็นมา หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น” นายปรีชา กล่าว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองหน้าด่าน 32 แห่ง รองรับเปิดอาเซียน พร้อมเผย 3 แนวทางระยะสั้น ศึกษาผลกระทบต่อชุมนุม ทำเวทีประชาพิจารณ์ และจัดกิจกรรมนำร่อง... 12 มี.ค. 2557 15:11 12 มี.ค. 2557 15:49 ไทยรัฐ