วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วศ.พร้อมรับรอง 6 สินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร ป้องสินค้าถูกกัก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทย์ พร้อมให้บริการทดสอบ และออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร 6 ประเภท ป้องกันปัญหาสินค้าถูกกักกัน และล่าช้าในขั้นตอนศุลกากร รวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น...

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีสัมมนาพบผู้ประกอบการอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อชี้แจงถึงบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการให้บริการทดสอบ เพื่อออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารของผู้ประกอบการไทย ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงด้านการบริการทดสอบ และสนับสนุนการส่งออกวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารไทย 

น.ส.เสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาการส่งออกวัสดุสัมผัสอาหาร แล้วสินค้าถูกกักกัน เพื่อการตรวจสอบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในด้านพิธีการศุลกากร รวมถึงยังเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อผู้นำเข้าสินค้า เนื่องจากประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับสารปนเปื้อนและสารตกค้างขึ้นมาก จึงออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไป โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อออกใบรับรองสินค้าให้ผู้ประกอบการส่งออก โดยการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน และให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ถูกกำหนดตามกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า และตามความต้องการของลูกค้า โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อออกใบรับรองสินค้าในสินค้า 6 กลุ่ม ได้แก่ พลาสติก เซรามิก แก้ว ไม้ ซิลิโคน โลหะ และโลหะผสม ซึ่งแต่ละกลุ่มบริการทดสอบหลายรายการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการส่งออกของประเทศ โดยเฉพาะสร้างโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทย์ พร้อมให้บริการทดสอบ และออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร 6 ประเภท ป้องกันปัญหาสินค้าถูกกักกัน และล่าช้าในขั้นตอนศุลกากร รวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น... 12 มี.ค. 2557 11:15 12 มี.ค. 2557 12:14 ไทยรัฐ