วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศธ.จ่อผุด'MOE Summer Camp 2014' เพิ่มคุณภาพการศึกษา

ศธ.จ่อผุด'MOE Summer Camp 2014' เพิ่มคุณภาพการศึกษา

  • Share:

ศธ.จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม 'MOE Summer Camp 2014' ดึง 8 กลุ่มกิจรรม ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทย ให้เชื่อมโยงกับวิชาชีพ ครอบครัว และประชาชนโดยตรง ทั้งกิจกรรมสำหรับนักเรียน ค่ายครอบครัว สายอาชีพ รวมถึงงานจิตสาธารณะ...

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "MOE Summer Camp 2014" ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงปิดเทอมว่า โดยปกติในช่วงปิดภาคเรียน องค์กรหลักต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ในปีนี้ ศธ.ได้รณรงค์ให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมขึ้น โดยเน้นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิชาชีพ ครอบครัว และประชาชนโดยตรง ตลอดจนถึงการสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้วย โดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด 274 กิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม "MOE Summer Camp 2014" มีเป้าหมายให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชน รวมกว่า 305,831 คน

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า ลักษณะพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้ ต้องการให้สอดคล้องกับแนวความคิดและนโยบายปรับปรุงการจัดการศึกษาในด้านนั้นๆ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรม 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในรูปแบบการจัดค่ายเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ และรวมบางส่วนที่เป็นค่ายภาษาจีนด้วย

"คาดว่าการจัดกิจกรรม MOE Summer Camp 2014 จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างมาก และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งสามารถนำบทเรียนการจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถติดต่อที่สำนักงานส่วนกลาง เพราะส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง" นายจาตุรนต์ กล่าว

สำหรับกิจกรรม MOE Summer Camp 2014 ประกอบด้วย 8 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

1.การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มี 47 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 40,519 คน ได้แก่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (กศน.) โครงการทักษะชีวิต (กศน.) นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ (สอศ.) โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดีและการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ (สพฐ.)

2.การเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์ เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ให้มีความพร้อมรับวิชาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาทักษะการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มี 87 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,318 คน อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กศน.) โครงการร่วมมือร่วมใจรู้ทันภัยพิบัติ (กศน.) อบรมเตรียมความพร้อมครูภาษาไทยอาชีวศึกษา (สช.) โครงการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) (สพฐ.) เป็นต้น

3.การเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ตามความต้องการ มีทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มี 24 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,390 คน อาทิ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่กับ กศน.

4.ค่ายครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความใกล้ชิด โดยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม มี 8 กิจกรรม เป้าหมาย 170 คน อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (กศน.)

5.การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ด้วยการอบรมและฝึกทักษะแบบเข้มข้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน อาทิ ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนขยายโอกาส และนักเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.) และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในรูปแบบกิจกรรม Chinese Camp ประจำปีงบประมาณ 2557 (สอศ.)

6.กิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้วยเกม กีฬา กิจกรรมฐานความรู้ การทัศนศึกษา และฝึกปฏิบัติ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 3,390 คน อาทิ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (สป.)

7.การฝึกอาชีพ เปิดโอกาสการเรียนรู้อาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม การเกษตร งานประดิษฐ์และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น มี 61 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 6,084 คน อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาชีพ (กศน.) ฝึกอบรมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (สอศ.) ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนในระบบตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน (สช.)

8. การเสริมสร้างจิตอาสา เสริมสร้างคุณธรรมในตัวผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานจริง ให้ได้รับประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลและอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการเพิ่มทักษะเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป มี 25 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 175,416 คน อาทิ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลสงกรานต์ 2557 (สอศ.) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) กิจกรรมลูกเสืออาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 (สป.) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง" และโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด (สกอ.)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้