วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

9 ปี...กรมข้าว!!

โดย ดอกสะแบง

ข้าว....มิใช่แค่ธัญพืชที่ใช้ประโยชน์ในการเป็น อาหารหล่อเลี้ยงมวลมนุษย์...เท่านั้น

.....ยัง เป็นฐานหรือมาตรวัดความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจของแต่ละกลุ่มชน และ อาจโยงไปถึงการเมือง อย่างที่บ้านเราในยามนี้ ปัญหาที่รัฐกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็มาจากแนวนโยบายการบริหารจัดการเรื่อง ข้าว...

จากอดีตถึงปัจจุบัน....ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “ข้าว” มาโดยตลอด ซึ่งได้ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในระดับกรม สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา “กรมการข้าว” ได้ขยายงานในการรับผิดชอบดำเนินการด้านวิชาการพืชอื่นๆอีกหลายหลาก

ด้วย....ความหลากหลายหน่วยงานนี้จึงเปลี่ยนนามเป็น “กรมวิชาการเกษตร” ส่วนของข้าวจึงลดท่าล่าถอยลงอยู่ในระดับเพียง “สำนักงานวิจัย” นานถึง 3 ทศวรรษ

เมื่อ ปี 2549...วันที่ 16 มีนาคม หน่วยงานของข้าวจึงกลับฟื้นคืนชีวิตใหม่ได้รับการสถาปนาเป็น “กรมการข้าว” อีกครั้งหนึ่ง จากวันนั้นถึงวันนี้มีอายุย่างก้าวเข้าปีที่ 9 โดยมี คุณชาญพิทยา ฉิมพาลี เป็นอธิบดี

กรมการข้าว....ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ไม่เกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารจัดการในทางเศรษฐศาสตร์และประชานิยมของรัฐ) ได้กำหนดแนวปฏิบัติแบบร่วมคิด ร่วมทำ......โดยใช้ นโยบาย “3 Smarts”

คือ.....Smart Organization (นโยบายด้านองค์กร) Smart Officers (นโยบายด้านบุคลากร) และ Smart Works (นโยบายด้านการดำเนินงาน)

ด้านองค์กร...วางแนวปรับปรุงโครงสร้าง ผลักดันให้จัดตั้งหน่วยงานสำนักงานเขตหรือสำนักงานจังหวัด (ด้วยที่เป็นองค์กรสร้างใหม่ จึงยังไม่มีการขยายหน่วยงานให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค) จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....รวมทั้ง เร่งรัดจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนา

ด้านบุคลากร....พัฒนาสมรรถนะ สร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสุขและสามัคคี....

เพียงแค่ 2 Smarts...หากดำเนินการบรรลุเป้า อีกประเด็นก็สามารถไหลลื่น นำ “กรมการข้าว” ให้ก้าวเทียมบ่าเทียมไหล่กรมอื่นๆ ซึ่งเป็นพี่เอื้อยและเก๋ากึ๊กได้...อย่าง ฉลุย!!!

ดอกสะแบง

12 มี.ค. 2557 09:44 12 มี.ค. 2557 09:44 ไทยรัฐ