วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทในการสนับสนุนโครงการและเป็นโครงการต่อเนื่องจากการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-7 ต.ค.2549 เนื่องในโอกาสวันครูโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรจัดให้มีการมอบรางวัล “Princess Maha Chakri Award” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูงในโอกาสเดียวกัน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอให้แต่งตั้ง นางพรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนัยมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แต่ทั้งนี้จะต้องมีการเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ... 12 มี.ค. 2557 02:45 12 มี.ค. 2557 02:45 ไทยรัฐ