วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สช.ร่อนสารกำชับคุมเข้มพาเด็กออกนอกสถานศึกษา

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เรื่องกำชับเรื่องการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ว่า ขอให้โรงเรียนเอกชนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ลงวันที่ 30 พ.ศ.2553 อย่างเคร่งครัด

เลขาธิการ กช. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สถานศึกษาต้องกำชับครูผู้ควบคุมให้ดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางและการร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งต้องรายงานผลให้ สช.ทราบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมด้วย ส่วนกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยให้รายงานเบื้องต้นด้วยวาจามาที่ สช.ทันทีที่เกิดเหตุ และทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึง สช.โดยเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้การทำหนังสือกำชับเรื่องดังกล่าวเพื่อความรอบคอบ ประกอบกับเกรงว่าโรงเรียนเอกชนจะละเลยและไม่ใส่ใจเรื่องที่เกิดขึ้น จึงต้องกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างจริงจัง รวมถึงต้องตรวจสอบสภาพรถ คนขับรถ เส้นทางเดินรถ หรือรถนำขบวน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ก่อนออกเดินทางในทุกครั้งด้วย.

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง... 12 มี.ค. 2557 02:42 12 มี.ค. 2557 02:43 ไทยรัฐ