วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลุยยกระดับ อพม. เพิ่มศักยภาพในอนาคต

ลุยยกระดับ อพม. เพิ่มศักยภาพในอนาคต

  • Share:

พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงาน อพม.ปี 2557 ลุยจัดทำระบบฐานข้อมูล อพม.ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจัดกลุ่มเครือข่ายคุณภาพเป็นระดับ A , B และ C พัฒนาศักยภาพ อพม.ในอนาคต หวังเพิ่มโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจให้ อพม. …

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 57 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2557 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน อพม. โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปฏิบัติงาน อพม. และประธานคณะกรรมการ อพม.ระดับจังหวัด จาก 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 277 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายปรีชา สรวิสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ อพม. เนื่องจาก อพม.เป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจของกระทรวงฯระดับพื้นที่ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงาน อพม.ปี 2557 ครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อพม.และผู้ปฏิบัติงาน อพม.

ในปี 2557 นี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดการดำเนินงานของ อพม. ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่ การเร่งรัดจัดทำระบบฐานข้อมูล อพม.ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดกลุ่มเครือข่ายคุณภาพเป็นระดับ A , B และ C เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ อพม.ในอนาคต มีการส่งเสริม อพม.ให้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักพัฒนาสังคมระดับพื้นที่มากขึ้น ปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานทุกระดับมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อพม. อาทิ การจัดเชิดชูเกียรติแก่ อพม. ที่ปฏิบัติงาน อพม.อย่างจริงจังต่อเนื่อง และเคยได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นระดับประเทศมาแล้ว ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ อพม. และยังมีการเปิดโอกาสให้จังหวัดพิจารณาเสนอรายชื่อ อพม. ผู้ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และเกิดประโยชน์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์                  

"ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมงาน อพม. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ อพม. ทุกระดับ ทั้ง 77 จังหวัด มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น และมีเป้าหมายให้ อพม. มีกลไกการดำเนินงานในทุกระดับที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถยกระดับความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อสามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาวต่อไป" นายปรีชา กล่าวต่อท้าย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้