วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.เร่งร่างจัดตั้ง ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน’คาดทันใช้ 58 นี้

สธ.เร่งร่างจัดตั้ง ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน’คาดทันใช้ 58 นี้

  • Share:

สธ.ตั้งคกก.ชั่วคราว จัดทำร่างการตั้งและระเบียบข้อบังคับ ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข’ กรณีตาย-ออกจากงาน-เกษียณอายุ-ลาออกจากกองทุน คาดประกาศใช้ภายในปี 58...

วันที่ 11 มี.ค 57 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานกระทรวง สาธารณสุข หรือ พกส. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศประมาณ 1.3 แสนคน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา ขั้นตอนที่กระทรวงฯจะเร่งดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีเสียชีวิต ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการชั่วคราว 1 ชุด มีวาระหนึ่งปี เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างข้อบังคับกองทุนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับภายใน 2 ปีนี้

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชุดชั่วคราวมีทั้งหมด 23 คน มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการมาจากกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่อง พกส. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการที่มาจากผู้แทนส่วนราชการ 8 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรม ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจากกรมวิชาการและจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 8 คน

สำหรับการเลือกกรรมการที่จะมาจากผู้แทน พกส. นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกมาจากกรมวิชาการ เฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เขตบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเลือกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 คนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสได้ผู้แทนที่เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯชุดชั่วคราวนี้มีวาระ 1 ปี ขณะนี้ได้ผู้แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการประชุมคณะกรรมการฯครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อย 1 ชุด เพื่อจัดหาภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมจัดทำข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จากนั้นจะประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศใช้และยื่นขอจดทะเบียนกองทุนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกฎหมายเพื่อใช้อย่างถาวรต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้